Razpis o koriščenju športnih objektov 2022/23

Na podlagi 4. člena Pravilnika o splošnih pogojih oddajanja športnih objektov v najem z dne 30.10.2007 in na podlagi 71. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

RAZPIS ZA KORIŠČENJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA ZA IZVAJALCE LPŠ OBČINE SEŽANA V SEZONI 2022/2023

Predmet razpisa so prosti termini za koriščenje športnih objektov v sezoni 2022/23 za izvajalce LPŠ Občine Sežana, ki so v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju Zavod ŠTIP):

 • Športna dvorana Sežana, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Srednje šole Sežana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Danila Žerjala Dutovlje, Dutovlje 135, Dutovlje, p.št. 4018, k.o. Dutovlje
 • Telovadnica Sežana, Bazoviška ul. 11. Sežana, p.št. 4023/4, k.o. Sežana
 • Plesna dvorana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Nogometni stadion Rajko Štolfa, Kosovelova ul. 1a, Sežana, p.št. 2990, k.o. Sežana
 • Pomožno nogometno igrišče, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Balinarska dvorana Darka Guština, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana

Na razpis se lahko prijavijo društva in klubi ter javni zavodi s sedežem v Občini Sežana.

V športnih objektih v upravljanju Zavoda ŠTIP se izvaja vadba, treningi, rekreacija in tekme po naslednjem urniku:

 • od ponedeljka do petka predvidoma med 13.30 in 22.00 oz. po dogovoru (velja za vse športne objekte razen Športne dvorane Srednje šole in Plesne dvorane)
 • od ponedeljka do petka predvidoma med 14.30 in 22.00 oz. po dogovoru (velja za Športno dvorano Srednje šole in Plesno dvorano)
 • sobota in nedelja predvidoma od 8.00 do 20.00 (prvenstvene in pokalne tekme)

Zaradi prostorske stiske v športnih objektih, mora prijavitelj v razpisne obrazce za vsako vadbeno skupino posebej obvezno vpisati minimalno število ur, kot je predpisano v »Merilih za izbor in vrednotenje programov/področij športa v okviru letnega programa športa«.

Izvajalci programov:

 • Celoletni športni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine
 • Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
 • Kakovostni šport

Prijavitelji naj upoštevajo, da je za vsako vadbeno skupino 1,5 ure/tedensko namenjene prvenstvenim in pokalnim tekmam.

Pri oddaji športnih objektov v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

 • Vzgojno izobraževalni zavodi iz Občine Sežana za izvajanje  LPŠ
 • Programi športnih društev in klubov iz Občine Sežana za izvajanje LPŠ

Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav:

Popolna vloga mora biti v razpisnem roku predložena na naslov: Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, v zapečateni ovojnici z napisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS  O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV«. Na hrbtni strani mora biti označen prijavitelj. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila vročena na Zavodu ŠTIP v razpisanem roku. Nepravočasne prijave bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem. Rok za oddajo prijave je do vključno 25.8.2022 do 12.00 ure.

Mlajše starostne skupine uporabnikov imajo prednost uporabe v zgodnejših urah. Kjer je dvorana pregrajena z zavesami, lahko različne vadbene skupine trenirajo istočasno na tretjini oz. polovici športne dvorane.

Pričetek in zaključek koriščenja objektov:

 • Pričetek koriščenja objektov je predviden: četrtek, 1. september 2022
 • Zaključek koriščenja objektov je predviden: četrtek, 31. avgust 2023

Na osnovi prejetih vlog bodo strokovni delavci Zavoda ŠTIP pripravili predlog koriščenja športnih objektov. Med Zavodom ŠTIP in uporabniki športnih objektov bo sklenjena pogodba o brezplačnem najemu.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče  dobiti na Zavodu ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, Sežana, tel. 05 730 14 80 in sicer od ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00. Vprašanja se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov info@sport-sezana.com.

Sežana, 15.7.2022

Zavod ŠTIP

Aleks Štolfa, direktor

 

PRILOGE: