Razpis o koriščenju športnih objektov

Na podlagi 4. člena Pravilnika o splošnih pogojih oddajanja športnih objektov v najem, z dne 30.10.2007 in na podlagi 71. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

RAZPIS O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA ZA IZVAJALCE LPŠ OBČINE SEŽANA V SEZONI 2020 / 2021

Predmet  razpisa  so  prosti  termini  za  koriščenje  športnih  objektov  v  sezoni 2020/21 za izvajalce LPŠ Občine Sežana, ki so v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju Zavod ŠTIP):

 • Športna dvorana Sežana, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Srednje šole Sežana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Danila Žerjala Dutovlje, Dutovlje 135, Dutovlje, p.št. 4018, k.o. Dutovlje
 • Telovadnica Sežana, Bazoviška ul. 11. Sežana, p.št. 4023/4, k.o. Sežana
 • Plesna dvorana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Nogometni stadion Rajko Štolfa, Kosovelova ul. 1a, Sežana, p.št. 2990, k.o. Sežana
 • Pomožno nogometno igrišče, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Balinarska dvorana Darka Guština, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana

Na razpis se lahko prijavijo društva in klubi ter javni zavodi s sedežem v Občini Sežana.

V športnih objektih v upravljanju Zavoda ŠTIP se izvaja vadba, treningi, rekreacija in tekme:

 • od ponedeljka do petka predvidoma od 13.30 do 22.00 oz. po dogovoru (vadba, treningi, rekreacija)
 • sobota in nedelja predvidoma od 8.00 do 20.00 (prvenstvene in pokalne tekme)

Pri oddaji športnih objektov v uporabo imajo prednostno pravico uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

 • Vzgojno izobraževalni zavodi iz Občine Sežana za izvajanje  LPŠ
 • Programi športnih društev in klubov iz Občine Sežana  za izvajane LPŠ

Rok za oddajo prijav in način predložitve prijav:

Popolna vloga mora biti v razpisnem roku predložena na naslov: Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, v zapečateni ovojnici z napisom na prednji strani: »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS  O KORIŠČENJU ŠPORTNIH OBJEKTOV«. Na hrbtni strani mora biti označen pošiljatelj. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto v razpisnem roku ali ni bila predložena na Zavodu ŠTIP v razpisanem roku. Nepravočasne prijave bodo zapečatene vrnjene prijaviteljem. Rok za oddajo prijave je do vključno 10.8.2020 do 12. ure.

Mlajše starostne skupine uporabnikov imajo prednost uporabe v zgodnejših urah. Kjer je dvorana pregrajena z zavesami, lahko različne vadbene skupine trenirajo istočasno na tretjini oz. polovici športne dvorane.

Pričetek in zaključek koriščenja objektov:

 • Pričetek koriščenja objektov je predviden: torek, 1. september 2020
 • Zaključek koriščenja objektov je predviden: torek, 31. avgust 2021

Na osnovi prejetih vlog bodo strokovni delavci Zavoda ŠTIP pripravili predlog koriščenja športnih objektov. Med Zavodom ŠTIP in uporabniki športnih objektov bo sklenjena pogodba o brezplačnem najemu.

Informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče  dobiti na Zavodu ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, Sežana, tel. 05 730 14 80 in sicer ob ponedeljka do petka od 8.00 do 16.00. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov info@sport-sezana.com.

Sežana, 20.7.2020

Zavod ŠTIP
Aleks Štolfa, direktor

 

PRILOGE: