PROSTO DELOVNO MESTO – VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1) je direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana razpisal prosto delovno mesto – nadomeščanje

VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV

Šifra delovnega mesta  I017191

 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
 • visokošolska strokovna izobrazba
 • visokošolska univerzitetna izobrazba
 • najmanj eno leto izkušenj pri delu v mladinskih programih,
 • organizacijske sposobnosti
 • znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika,
 • znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z 1 letom delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju.

OPIS DEL IN NALOG:

 • Vodenje enote mladinskega centra in skrb za razvoj enote ter njenega delovanja.
 • Organiziranje in usklajevanje mladinskih programov.
 • Izvajanje letnega programa zavoda na področju mladinskih programov.
 • Sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki mladinskih programov.
 • Sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda in ustanovitelja.
 • Izvajanje trženja mladinskih programov.
 • Organiziranje prireditev.
 • Usklajevanje interesov uporabnikov.
 • Analiziranje mladinskih programov in priprava predlogov ukrepov.
 • Nadziranje vsebinskih in finančnih projektov
 • Pripravljanje poslovnih poročil
 • Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti.
 • Zagotavljanje poslovne tajnosti pri delovanju zavoda.
 • Opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda.
 • Druge naloge po naročilu direktorja

DRUGE POSEBNOSTI DELOVNEGA MESTA:

 • Pogosto delo v manj ugodnem delovnem času, predvsem v popoldanskem času, neenakomerno razporejen delovni čas.
 • Komunikacijske sposobnosti in vajenost skupinskega in timskega dela.
 • Vozniški izpit B kategorij.
 • Odgovorno delo pri usklajevanju mladinskih programov.
 • Strokovno zahtevno komuniciranje z uporabniki.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter popoln datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 2. Kandidat naj k prijavi priloži tudi kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj izkušnje s področja mladinskih programov, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi in prijavi priloži dokazilo iz katerega bo razvidno izpolnjevanje prednostnega pogoja glede izkušenj.

V izbirni postopek se bodo uvrstili le kandidati, ki bodo poslali popolno in pravočasno prijavo ter bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal na podlagi pregleda prejete dokumentacije. Kandidati, ki se bodo na podlagi navedb v prijavi in dokazil, priloženih prijavi, ob upoštevanju prednostnih pogojev, izkazali za primerne, bodo povabljeni na razgovor, na katerem jim bodo ustno zastavljena vprašanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas enega leta za nadomeščanje odsotnega delavca, s 3 mesečno poskusno dobo, s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda in na drugih lokacijah, v skladu s delovnimi obveznostmi.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ! za javno objavo – »VODJA MLADISNKIH PROGRAMOV« na naslov: ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, in sicer do 27.11.2022. Za veljavne prijave štejejo tiste prijave, ki so poslane priporočeno in najkasneje zadnji dan roka za prijavo, oz. so poslane na elektronski naslov: info@sport-sezana.com najkasneje zadnji dan roka za prijavo, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Datum: 17.11.2022


ZAVOD ŠTIP

Direktor:
ALEKS ŠTOLFA

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu