PROSTO DELOVNO MESTO – PODROČNI SVETOVALEC II

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1) je direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana razpisal prosto delovno mesto – nadomeščanje

PODROČNI SVETOVALEC II

Šifra delovnega mesta  I017112

 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
 • visokošolska strokovna izobrazba
 • visokošolska univerzitetna izobrazba
 • 1 ali 2. stopnja usposobljenosti  strokovnih delavcev v športu
 • najmanj šest mesecev izkušenj pri delu v športu,
 • organizacijske sposobnosti
 • znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika,
 • zanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z 6 mesečnimi delovnih izkušenj na področju športa.

OPIS DEL IN NALOG:

 • Vodenje in organiziranje športnih programov/aktivnosti
 • Načrtovanje in razvoj športnih programov.
 • Sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki športnih programov
 • Organiziranje in izvajanje športnih programov.
 • Opravljanje organizacijskih, vsebinskih in administrativnih del za občinsko športno zvezo
 • Prijava programov na aktualne razpise
 • Sodelovanje pri pripravi letnega programa športa
 • Vodenje šolskih športnih tekmovanj
 • Organiziranje in izvajanje športnih tekmovanj in rekreativnih prireditev.
 • Pripravljanje programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda in ustanovitelja.
 • Operativno usklajevanje dela pri izvajanju športnih programov med oddelki v zavodu, športnimi organizacijami, športniki in/ali uporabniki storitev.
 • Sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda in ustanovitelja.
 • Izvajanje trženja programov in storitev zavoda.
 • Sodelovanje pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih javnih uslužbencev in uporabnikov storitev.
 • Druge naloge po naročilu direktorja.

DRUGE POSEBNOSTI DELOVNEGA MESTA:

 •  Delo poteka v dopoldanskem in popoldanskem delovnem času, neenakomerno razporejen delovni čas.
 • Komunikacijske sposobnosti in vajenost skupinskega in timskega dela.
 • Vozniški izpit B kategorije.
 • Odgovorno delo pri usklajevanju športnih programov.
 • Strokovno zahtevno komuniciranje z uporabniki.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter popoln datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 2. Kandidat naj k prijavi priloži tudi kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj izkušnje s področja športa, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi in prijavi priloži dokazilo iz katerega bo razvidno izpolnjevanje prednostnega pogoja glede izkušenj. Zaželeno je, da kandidat priloži motivacijsko pismo.

V izbirni postopek se bodo uvrstili le kandidati, ki bodo poslali popolno in pravočasno prijavo ter bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal na podlagi pregleda prejete dokumentacije. Kandidati, ki se bodo na podlagi navedb v prijavi in dokazil, priloženih prijavi, ob upoštevanju prednostnih pogojev, izkazali za primerne, bodo povabljeni na razgovor, na katerem jim bodo ustno zastavljena vprašanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (5 let) za nadomeščanje delavca, s 3 mesečno poskusno dobo, s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda in na drugih lokacijah, v skladu s delovnimi obveznostmi.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ! za javno objavo – »PODROČNI SVETOVALEC II« na naslov: ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, in sicer do 27.11.2022. Za veljavne prijave štejejo tiste prijave, ki so poslane priporočeno in najkasneje zadnji dan roka za prijavo, oz. so poslane na elektronski naslov: info@sport-sezana.com najkasneje zadnji dan roka za prijavo, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Datum: 17.11.2022

ZAVOD ŠTIP

Direktor:
ALEKS ŠTOLFA

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu