Razvoj in dvig kakovosti turističnih storitev in povezovanje tipičnih izdelkov in pridelkov Krasa in Brkinov v turistično ponudbo destinacije

NAZIV PROJEKTA: Razvoj in dvig kakovosti turističnih storitev in povezovanje tipičnih izdelkov in pridelkov Krasa in Brkinov v turistično ponudbo destinacije

OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI:

AKRONIM OPERACIJE: Krasnost Krasa in Brkinov 

VLAGATELJ: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (Zavod ŠTIP) -N

PARTNERJI: 

 • Občina Sežana, partner 1 
 • Občina Hrpelje Kozina, partner 2 
 • Občina Divača, partner 3 
 • Javni zavod komenski Kras, partner 4
 • Kobilarna Lipica, partner 5
 • Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, partner 6
 • Območna obrtna zbornica Sežana, partner 7
 • Razvojni center Divača, partner 8

CILJI AKTIVNOSTI:

Cilj operacije je usmeriti razvoj turizma na destinaciji v turizem z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva z enotno in jasno zastavljeno vizijo ter povezanimi ponudniki. Kar pomeni dolgoročno sodelovanje in povezovanje akterjev v učinkovita partnerstva, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov za skupno trženje. V redno turistično ponudbo destinacije pa bodo vključeni tudi lokalni dogodki. Na takšen način želimo okrepiti gospodarski pomen turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje, s čimer bomo dosegli večjo pozornost javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja. 

PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:

V okviru operacije pričakujemo: 

 • Razvoj turizma z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva 
 • Enotno in jasno zastavljeno vizijo razvoja turizma ter povezane ponudnike 
 • Učinkovito partnerstvo, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov 
 • V redno turistično ponudbo destinacije vključene lokalne dogodke 
 • Okrepitev gospodarskega pomena turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje, ter posledični doseg večje pozornosti javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja. 
 • Večja ozaveščenost lokalnega okolja o pomenu varovanja narave in okolja 
 • Večja prepoznavnost lokalnih dobrot 

Povezave: