Svet zavoda

Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, ki jih imenuje Občinski svet Občine Sežana, dva predstavnika delavcev zavoda, ki ju na neposrednih tajnih volitvah izvolijo delavci zavoda izmed zaposlenih delavcev zavoda, dva predstavnika zainteresirane javnosti, ki ju imenuje svet zavoda.
V mandatnem obdobju 2017-2021 Zavod upravlja Svet zavoda, ki šteje pet članov:

 • Andrej Sila (predstavnik ustanovitelja) – predsednik
 • Ivica Podgoršek (predstavnica ustanovitelja)
 • Saša Gulič (predstavnk ustanovitelja)
 • Marjan Masič (predstavnik zainteresirane javnosti)
 • Niko Zadnik (predstavnik zaposlenih)

Strokovni svet

Za odločanje o strokovnih zadevah ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev imenuje Svet zavoda Strokovne svete enot, ki jih sestavljajo strokovni delavci zavoda in predstavniki zainteresirane javnosti s področij delovanja posamezne enote.
Člani Strokovnega sveta Športnega centra v mandatnem obdobju 2018-2022 so:

 • MARJAN MASIČ (Športna zveza)
 • DEJAN STANČIČ (NK Tabor)
 • KATJA KOVAČ (Profesorica športne vzgoje)
 • LUKA FONDA (Plezalni klub)
 • NIKO ZADNIK (Zavod ŠTIP)

STROKOVNI SVET Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana – enota MLADINSKI CENTER PODLAGA za mandatno obdobje 2019-2021:

 • ŠPELA MIKLAVEC (Mladinski Center Podlaga)
 • MARK GRMEK (Klub študentov Sežana)
 • MATEJ SVETINA (Dijaška sekcija Sežana)
 • SARAH HUMAR (zainteresirana javnost)
 • MAŠA PUŠNIK (taborniki Rod kraških j’rt)

Odbor za objekte

Odbor sodeluje pri upravljanju in poslovanju z objekti v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi.
V odbor za upravljanje z objekti so v mandatnem obdobju 2018-2022 imenovani:

 • DIKIČ BRANKO
 • PRIMOŽ ČUŠ
 • MARKO MEDEN
 • JANI ŽIBERNA
 • ALEKS ŠTOLFA