Svet zavoda

Na podlagi 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana ima svet zavoda pet članov, in sicer:

 • trije predstavniki ustanovitelja,
 • en predstavnik delavcev zavoda,
 • en predstavnik zainteresirane javnosti.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Sežana. Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci na neposrednih in tajnih volitvah po postopku in na način, določenem v statutu zavoda. Predstavnika zainteresirane javnosti imenuje Občinski svet Občine Sežana na predlog Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana, Osnovne šole Dutovlje, Srednješolskega centra Srečka Kosovela Sežana, Vrtca Sežana, Športne zveze Občine Sežana in Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana.

V mandatnem obdobju 2021-2025 Zavod upravlja Svet zavoda::

 • Saša Gulič (predstavnik ustanovitelja) – predsednik
 • Matej Fakin (predstavnik ustanovitelja)
 • Aleš Žerjal (predstavnik ustanovitelja)
 • Marjan Masič (predstavnik uporabnikov) – podpredsednik
 • Goran Grabić (predstavnik zaposlenih)

Strokovni svet

Za odločanje o strokovnih zadevah ter za strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev imenuje Svet zavoda Strokovne svete enot, ki jih sestavljajo strokovni delavci zavoda in predstavniki zainteresirane javnosti s področij delovanja posamezne enote.
Člani Strokovnega sveta Športnega centra v mandatnem obdobju 2018-2022 so:

 • MARJAN MASIČ (Športna zveza)
 • DEJAN STANČIČ (NK Tabor)
 • KATJA KOVAČ (Profesorica športne vzgoje)
 • LUKA FONDA (Plezalni klub)
 • NIKO ZADNIK (Zavod ŠTIP)

STROKOVNI SVET Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana – enota MLADINSKI CENTER PODLAGA za mandatno obdobje 2022-2023:

 • ŠPELA MIKLAVEC (Mladinski Center Podlaga)
 • MATEJ SVETINA (Klub študentov Sežana)
 • JAŠA VODIČAR (Dijaška sekcija Sežana)
 • MAŠA PUŠNIK (zainteresirana javnost)
 • ANA KUKANJA (taborniki Rod kraških j’rt)

Odbor za objekte

Odbor sodeluje pri upravljanju in poslovanju z objekti v skladu z zakonom in odlokom o ustanovitvi.
V odbor za upravljanje z objekti so v mandatnem obdobju 2018-2022 imenovani:

 • DIKIČ BRANKO
 • PRIMOŽ ČUŠ
 • MARKO MEDEN
 • JANI ŽIBERNA
 • ALEKS ŠTOLFA