Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1) je direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana razpisal prosto delovno mesto – nadomeščanje

PODROČNI SVETOVALEC II

Šifra delovnega mesta  I017112

 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
 • visokošolska strokovna izobrazba
 • visokošolska univerzitetna izobrazba
 • 1 ali 2. stopnja usposobljenosti  strokovnih delavcev v športu
 • najmanj šest mesecev izkušenj pri delu v športu,
 • organizacijske sposobnosti
 • znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika,
 • zanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z 6 mesečnimi delovnih izkušenj na področju športa.

OPIS DEL IN NALOG:

 • Vodenje in organiziranje športnih programov/aktivnosti
 • Načrtovanje in razvoj športnih programov.
 • Sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki športnih programov
 • Organiziranje in izvajanje športnih programov.
 • Opravljanje organizacijskih, vsebinskih in administrativnih del za občinsko športno zvezo
 • Prijava programov na aktualne razpise
 • Sodelovanje pri pripravi letnega programa športa
 • Vodenje šolskih športnih tekmovanj
 • Organiziranje in izvajanje športnih tekmovanj in rekreativnih prireditev.
 • Pripravljanje programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda in ustanovitelja.
 • Operativno usklajevanje dela pri izvajanju športnih programov med oddelki v zavodu, športnimi organizacijami, športniki in/ali uporabniki storitev.
 • Sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda in ustanovitelja.
 • Izvajanje trženja programov in storitev zavoda.
 • Sodelovanje pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih javnih uslužbencev in uporabnikov storitev.
 • Druge naloge po naročilu direktorja.

DRUGE POSEBNOSTI DELOVNEGA MESTA:

 •  Delo poteka v dopoldanskem in popoldanskem delovnem času, neenakomerno razporejen delovni čas.
 • Komunikacijske sposobnosti in vajenost skupinskega in timskega dela.
 • Vozniški izpit B kategorije.
 • Odgovorno delo pri usklajevanju športnih programov.
 • Strokovno zahtevno komuniciranje z uporabniki.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter popoln datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 2. Kandidat naj k prijavi priloži tudi kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj izkušnje s področja športa, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi in prijavi priloži dokazilo iz katerega bo razvidno izpolnjevanje prednostnega pogoja glede izkušenj. Zaželeno je, da kandidat priloži motivacijsko pismo.

V izbirni postopek se bodo uvrstili le kandidati, ki bodo poslali popolno in pravočasno prijavo ter bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal na podlagi pregleda prejete dokumentacije. Kandidati, ki se bodo na podlagi navedb v prijavi in dokazil, priloženih prijavi, ob upoštevanju prednostnih pogojev, izkazali za primerne, bodo povabljeni na razgovor, na katerem jim bodo ustno zastavljena vprašanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (5 let) za nadomeščanje delavca, s 3 mesečno poskusno dobo, s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda in na drugih lokacijah, v skladu s delovnimi obveznostmi.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ! za javno objavo – »PODROČNI SVETOVALEC II« na naslov: ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, in sicer do 27.11.2022. Za veljavne prijave štejejo tiste prijave, ki so poslane priporočeno in najkasneje zadnji dan roka za prijavo, oz. so poslane na elektronski naslov: info@sport-sezana.com najkasneje zadnji dan roka za prijavo, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Datum: 17.11.2022

ZAVOD ŠTIP

Direktor:
ALEKS ŠTOLFA

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1) je direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana razpisal prosto delovno mesto – nadomeščanje

VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV

Šifra delovnega mesta  I017191

 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
 • visokošolska strokovna izobrazba
 • visokošolska univerzitetna izobrazba
 • najmanj eno leto izkušenj pri delu v mladinskih programih,
 • organizacijske sposobnosti
 • znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika,
 • znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z 1 letom delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju.

OPIS DEL IN NALOG:

 • Vodenje enote mladinskega centra in skrb za razvoj enote ter njenega delovanja.
 • Organiziranje in usklajevanje mladinskih programov.
 • Izvajanje letnega programa zavoda na področju mladinskih programov.
 • Sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki mladinskih programov.
 • Sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda in ustanovitelja.
 • Izvajanje trženja mladinskih programov.
 • Organiziranje prireditev.
 • Usklajevanje interesov uporabnikov.
 • Analiziranje mladinskih programov in priprava predlogov ukrepov.
 • Nadziranje vsebinskih in finančnih projektov
 • Pripravljanje poslovnih poročil
 • Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti.
 • Zagotavljanje poslovne tajnosti pri delovanju zavoda.
 • Opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda.
 • Druge naloge po naročilu direktorja

DRUGE POSEBNOSTI DELOVNEGA MESTA:

 • Pogosto delo v manj ugodnem delovnem času, predvsem v popoldanskem času, neenakomerno razporejen delovni čas.
 • Komunikacijske sposobnosti in vajenost skupinskega in timskega dela.
 • Vozniški izpit B kategorij.
 • Odgovorno delo pri usklajevanju mladinskih programov.
 • Strokovno zahtevno komuniciranje z uporabniki.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter popoln datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 2. Kandidat naj k prijavi priloži tudi kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj izkušnje s področja mladinskih programov, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi in prijavi priloži dokazilo iz katerega bo razvidno izpolnjevanje prednostnega pogoja glede izkušenj.

V izbirni postopek se bodo uvrstili le kandidati, ki bodo poslali popolno in pravočasno prijavo ter bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal na podlagi pregleda prejete dokumentacije. Kandidati, ki se bodo na podlagi navedb v prijavi in dokazil, priloženih prijavi, ob upoštevanju prednostnih pogojev, izkazali za primerne, bodo povabljeni na razgovor, na katerem jim bodo ustno zastavljena vprašanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas enega leta za nadomeščanje odsotnega delavca, s 3 mesečno poskusno dobo, s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda in na drugih lokacijah, v skladu s delovnimi obveznostmi.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ! za javno objavo – »VODJA MLADISNKIH PROGRAMOV« na naslov: ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, in sicer do 27.11.2022. Za veljavne prijave štejejo tiste prijave, ki so poslane priporočeno in najkasneje zadnji dan roka za prijavo, oz. so poslane na elektronski naslov: info@sport-sezana.com najkasneje zadnji dan roka za prijavo, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Datum: 17.11.2022


ZAVOD ŠTIP

Direktor:
ALEKS ŠTOLFA

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu

Športna zveza Občine Sežana in Zavod ŠTIP v sklopu projekta Razgibajmo Kras organizira BREZPLAČNO Zdravo vadbo.

KDAJ, KJE, KAKO? → Vadba bo potekala vsak petek ob 17.30 in 18.30. Vadbeni proces bo vodil magister Fakultete za šport Rok Kavčič.

Za udeležbo je nujno potrebna predhodna prijava na spletni prijavnici TUKAJ (klik).

Število prostih mest je omejeno, začnemo v petek, 7. oktobra. 2022

Za vse dodatne informacije o Zdravi vadbi pokličite na 041 296 172 (Rok).

Ker sta rekreacija in šport pomembna dela našega življenja in pripomoreta k dobremu počutju, bomo tudi v sezoni 2022/2023 vsem zainteresiranim omogočili izvajanje rekreativnih dejavnosti v športnih objektih, s katerimi upravljamo.

Vse zainteresirane vabimo, da svoje željene termine oddajo na spodnji prijavnici. Ker so objekti zelo zasedeni, vas prosimo, da vpišete več opcijskih terminov, v katerih bi želeli izvajati športno aktivnost. V primer, da ne bo možno upoštevati prve možnosti, bomo upoštevali drugo ali tretjo ali se z vami osebno posvetovali za izbor termina. Kot že veste, imajo pred rekreacijo prednost šolski šport ter izvajalci Letnega programa športa v Občini Sežana.

V obrazec dosledno vpišite podatke, saj so le-ti osnova za pripravo pogodbe o najemu.

Obenem vas obveščamo vas, da se bo s 1. 9. 2022 spremenil CENIK. Nove cene športnih objektov v upravljanju Zavoda ŠTIP.

PRIJAVNICA: Najem športnih površin za rekreacijo

Za vse dodatne informacije se lahko obrnite na telefonsko številko 041 295 393.

Z vami že 10 let!

POZIV K VKLJUČITVI V PROJEKT RAZGIBAJMO KRAS

Vsi izvajalci športnih aktivnosti ter aktivni občani, pozor!

Športna zveza Občine Sežana (ŠZS) bo že deseto leto zapored v zadnjem tednu septembra izvedla projekt Razgibajmo Kras za vse tiste, ki želite predstaviti organizirane vadbe, ki se izvajajo v naši občini in vanje vključiti čim več občanov.

Ker se je projekt med občani dodobra oprijel, bomo tudi v letošnjem letu občane ponovno ozavestili, da za svoje zdravje poskrbijo tudi z vsakodnevno telesno dejavnostjo, katero si lahko poiščejo v naši brošuri; vam izvajalcem športnih aktivnosti pa omogočili, da svoje aktivnosti predstavite na enem mestu.

ŠZS bo tako pripravila brezplačno brošuro, v kateri bodo popisane vse redne vadbe.  Brošura z vsemi ponudniki športnih aktivnosti bo brezplačna in bo zadnji teden v septembru razdeljena med vsa gospodinjstva v občinah Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen v nakladi 6.000 izvodov.

BREZPLAČNA OBJAVA POPISA DEJAVNOSTI

K sodelovanju vabimo vse, ki organizirate kakršnokoli obliko vadbe (redno/periodično, individualno/skupinsko, plačljivo/ne plačljivo…) za katerokoli generacijo na območju vseh štirih občin.

!NOVO! Vse kar morate izvajalci storiti je, da nam do 5. 9. 2022 oddate prijavo na spletnem obrazcu, ki se nahaja TUKAJ (klik).

MOŽNOST OGLAŠEVANJA V BROŠURI

Vsem, ki si želite vašo vadbo še bolj izpostaviti, nudimo možnost celostranskega oglaševanja v brošuri. Brošura bo natisnjena v nakladi 6.000 izvod. Znesek oglaševanja znaša 50,00 €. Če želite, vam letak lahko izdelamo. Cena izdelave oglasa je 50,00 €. Najkasneje do 5. 9. 2022 pošljite na spodnji e-naslov izdelan letak – oglas dimenzije 150 mm x 150 mm + 3 mm porezave oz. točna navodila za pripravo letaka, če želite, da vam ga mi pripravimo. Vsi prispeli predlogi bodo objavljeni tudi na spletni strani www.gibamkrasno.si.

Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki 041 295 393 ali na e-pošti niko.zadnik@sport-sezana.com. Pomembno je, da občanom omogočimo redno športno udejstvovanje ter jih seznanimo s programi, ki se izvajajo pri nas.


Na podlagi 4. člena Pravilnika o splošnih pogojih oddajanja športnih objektov v najem z dne 30.10.2007 in na podlagi 71. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

RAZPIS ZA KORIŠČENJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA ZA IZVAJALCE LPŠ OBČINE SEŽANA V SEZONI 2022/2023

Predmet razpisa so prosti termini za koriščenje športnih objektov v sezoni 2022/23 za izvajalce LPŠ Občine Sežana, ki so v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju Zavod ŠTIP):

 • Športna dvorana Sežana, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Srednje šole Sežana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Danila Žerjala Dutovlje, Dutovlje 135, Dutovlje, p.št. 4018, k.o. Dutovlje
 • Telovadnica Sežana, Bazoviška ul. 11. Sežana, p.št. 4023/4, k.o. Sežana
 • Plesna dvorana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Nogometni stadion Rajko Štolfa, Kosovelova ul. 1a, Sežana, p.št. 2990, k.o. Sežana
 • Pomožno nogometno igrišče, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Balinarska dvorana Darka Guština, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana

Na razpis se lahko prijavijo društva in klubi ter javni zavodi s sedežem v Občini Sežana.

Read more

Na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)  Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO PROSTORA V NAJEM

 1. Naziv in sedež upravljavca stvarnega premoženja:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova 1c, Sežana

 • Opis predmeta oddaje v najem:

Oddaja se BALETNO SOBO na naslovu Bazoviška ulica 9, 6210 Sežana; parcela: 4023/4, katastrska občina: 2455-SEŽANA.

Baletna soba meri 70 m².

Baletna soba ima lastne sanitarije: 7 m².

 • Pogoji oddaje:

Baletna soba se oddaja v najem za izvajanje športne dejavnosti.

Poleg baletne sobe dobi najemnik pravico do uporabe lastnih sanitarij in skupnega hodnika.

Najemodajalec ne zagotavlja čiščenja najetih prostorov.

Najemnik je dolžan plačevati tudi obratovalne stroške, vezane na uporabo prostorov, ki se določijo v najemni pogodbi.

Najemna pogodba se sklepa za obdobje 3 let.

Najemodajalec si pridržuje pravico zavrniti vse prijave za namero, ki ne ustrezajo primerni dejavnosti. Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 3 eur/m² brez DDV. V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

Izhodiščna cena ne vključuje obratovalnih stroškov. Obratovalni stroški za tekoče leto se plačujejo na osnovi obračunanih stroškov preteklega leta in sicer v višini 13%. (izračunan % površine v uporabi glede na celotno površino objekta). Ocenjeni obratovalni stroški so 100 eur/mesečno z ddv.

Plačilo najemnine na način kot je opisan zgoraj ter plačilo obratovalnih stroškov, je bistvena sestavina najemne pogodbe.

Najemnina in obratovalni stroški se bodo plačevali mesečno, na podlagi izstavljenega računa, najkasneje do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Notranjo opremo za ureditev prostorov in ostala sredstva za delo priskrbi najemnik na svoje stroške.

 • Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor:

Rok za podajo ponudbe je 20 dni od objave namere na spletni strani www.sport-sezana.com.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov do vključno 26.7.2022 do 12 ure oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno najpozneje zadnji dan objave.  

Javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2022, ob 13. uri, v prostorih Zavoda ŠTIP.

V primeru, če bo prispelo dve ali več enakih najvišjih ponudb, se bodo z zainteresiranimi, ki so podali ponudbe, opravila pogajanja o ceni.

Neposredna pogodba bo sklenjena z najboljšim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno  po poteku najmanj 20 dni od datuma objave te namere na spletni strani Zavoda ŠTIP.

Za izbor ponudnika bosta uporabljeni merili:

– izvajanje športne dejavnost.

– najvišja ponujena cena najema.

 • Ponudbo se posreduje na naslov:

Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana. Vloga se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »vloga za najem prostorov«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

– svoje kontaktne podatke (naziv firme, ime in priimek odgovorne osebe, naslov, telefonsko številko in ime in priimek kontaktne osebe),

– izjavo, da bo nepremičnino uporabljala za opravljanje športne dejavnosti

– višino ponujene mesečne najemnine.

 • Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:

Ogled je možen po predhodni najavi.

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu najema se lahko pridobijo na Zavodu ŠTIP tel. št. 05 7301480, ali na meil: matej.glavina@sport-sezana.com, kontaktna oseba Matej Glavina.

 • Sklenitev pogodbe:

Pogodba mora biti sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri. Če izbrana zainteresirana oseba ne bo podpisala pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko Zavod ŠTIP pozove k sklenitvi pogodbe naslednjo najvišjo oddano ponudbo, prvoizbrana zainteresirana oseba pa v tem primeru ni več upravičena do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača najemnik. Pogodba se bo sklenila na način videno – oddano, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Zainteresirane osebe s posredovanjem vloge dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Zavod ŠTIP bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja vlog, uporabil le za namen poziva k sklenitvi pogodbe o oddaji.

Zavod ŠTIP lahko do sklenitve pravnega posla oziroma pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Aleks Štolfa
direktor

NAMERA O ODDAJI.PDF

V času poletnih počitnic vam v Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana nudimo vključitev otroka  v aktiven program Poletnega športnega kampa s pisano izbiro aktivnosti, pri organizaciji katerih nas odlikuje 16 let izkušenj več kot tisoče zadovoljnih ter nasmejanih otrok.

V letošnjem letu vam predstavljamo dve NOVOSTI, in sicer: poleg že poznanih tematskih kampov dodajamo nov PLESNI KAMP. Druga novost pa  je nepozabno celodnevno doživetje z NOČITVIJO v Mladinskem hotelu v Pliskovici.

Izbirate lahko med naslednjimi vsebinami:

 • plesni kamp (NOVO)

Na plesnem kampu bo najpomembnejša igra skozi katero bomo raziskovali plesne gibe. Potovali bomo v svet domišljije, kjer se bomo razgibali, naplesali in predvsem zabavali. Preizkusili bomo več načinov, kako lahko sestavimo eno plesno točko s skupnimi močmi.

 • splošni športni kamp,
 • košarkarski športni kamp,
 • rokometni športni kamp,
 • nogometni športni kamp.

Športni kamp je namenjen vsem šolskim otrokom z dolopnjenim 6. letom starosti.

Termini za izvedbo športnih kampov:

 • 27.6. – 1.7.2022 (od ponedeljka do petka)
 •  4.7. – 8.7.2022 (od ponedeljka do petka)

NOVO! V sredo 29.6 in 6.7 se po jutranjem treningu odpravljamo v Pliskovico, kjer nas  čaka nepozaben dan v naravi z orentacjiskim tekom-pohodom, ki ga bomo zaključili z družabnim večerom ob ognju ter skupno nočitvijo v Mladinskem hotelu Pliskovica. Zjutraj pa se bomo odpravili v Sesljan, kjer bomo dan preživeli pod okriljem Jadralnega kluba Čupa, kjer bodo za nas pripravili tečaj jadranja s tremi delavnicami: jadranja z osnovami na suhem, jadranja v mini jadrnicah ter skupinskem jadranju. Za varnost bodo skrbeli učitelji.

PRIJAVNICA: PRIJAVA na Poletni športni kamp

Priloga: PDF POGOJI SODELOVANJA

S prijavo pohitite, saj je število mest omejeno!

Več informacij dobite na elektronskem naslovu info@sport-sezana.com, ali na tel. št. 041 295 393.

Sežana, 1.4.2022

Svet javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (Uradni list RS, št. 124/04, 94/11, 82/2015, 24/2017, 28/2021) in 20. člena statuta Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA (m/ž)

1. Uporaba izrazov:

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Zavod in kraj opravljanja dela:

Javni zavod Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda.

3. Pogoji za opravljanje dela:

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošno delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba oz. najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alineje,
 • strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti
 • predložen program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).

4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:

1. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome.

2. Izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega pa najmanj treh letih delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prve alineje 3. točke tega javnega razpisa, iz katere je razviden datum začetka in konca opravljanja dela pri določenem delodajalcu ter opis dela z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila potrebna za opravljanje dela.

3. Program vodenja, delovanja in razvoja zavoda.

4. Življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Priložen je lahko tudi europass življenjepis. Zaželeno je tudi motivacijsko pismo.

5. Izjavo, da je državljan republike Slovenije.

6. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

7. Izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri:

Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana s pripisom »Javni razpis za direktorja Zavoda ŠTIP«.

Prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@sport-sezana.com, v zadevi »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložena pa morajo biti skenirana dokazila in izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za pravočasno, če jo do izteka roka za prijavo prejme informacijski sistem zavoda.

Nepravočasno prispele vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.

Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, objavljenem na spletni strani Zavoda ŠTIP.

Kandidati bodo pisno obvestilo o odločitvi sveta zavoda in ustanovitelja prejeli najkasneje v roku 15 dni po sprejetju sklepa o imenovanju.

6. Sklenitev delovnega razmerja

Direktorja javnega zavoda imenuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem – Občina Sežana.

Izbrani kandidat bo na podlagi akta o imenovanju sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, to je čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda. Izbrani kandidat nastopi mandat 1.12.2022. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.

7. Dodatne informacije

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega razpisa se lahko kandidati obrnejo na Zavod ŠTIP; Barbara Jerič, tel. 05 730 14 80.

Predsednik sveta zavoda: 

Saša Gulič

PRIREDITEV ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV PREMIERNO V TOREK, 1. 3. 2022, OB 20.00 IZ VAŠEGA NASLONJAČA!

Prireditev Športni Krasa in Brkinov za leto 2021 smo tudi letos priredili v drugačni obliki kot jo poznamo, a povsem primerni glede na dano situacijo.

Zato vse vas vabimo, da si prireditev Športnik Krasa in Brkinov ogledate v torek, 1.3. 2022, ob 20.00 na TV Galeji oziroma na FB profilih Gibam KRASNO.