NAMERA O ODDAJI NEPREMIČNINE V BREZPLAČNO UPORABO

V skladu s 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

NAMERO O ODDAJI NEPREMIČNINE V BREZPLAČNO UPORABO

1. Naziv in sedež upravljavca

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova 1c, Sežana

2. Opis predmeta in čas oddaje v najem:

1.)poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št.198, v neto tlorisni površini  12,5 m2, ki se nahaja na naslovu Bazoviška 11, 6210 Sežana, na parcelni številki  4023/4, 2455-SEŽANA.

2.)poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št.198, v neto tlorisni površini  15,9 m2, ki se nahaja na naslovu Bazoviška 11, 6210 Sežana, na parcelni številki  4023/4, 2455-SEŽANA

3.) poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št. 314 v neto tlorisni površini  10,7 m2, ki se nahaja na naslovu Kosovelova ulica 5A, 6210 Sežana, na parcelni številki 2995, 2455-SEŽANA

4.) poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št. 314 v neto tlorisni površini  10,2 m2, ki se nahaja na naslovu Kosovelova ulica 5A, 6210 Sežana, na parcelni številki 2995 , 2455-SEŽANA

Za oddajo v brezplačno uporabo poslovnega prostora, navedenega v prejšnjem odstavku, bo sklenjena neposredna pogodba za določen čas 10 mesecev in sicer od 1.9.2023 do 30.06.2024. Poslovni prostor se oddaja v brezplačno uporabo za potrebe opravljanja javnih nalog (nadomestne pisarne za potrebe šole).

3. Rok za sprejem ponudbe ali izjava o interesu
Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 7. 8. 2023.
Pogodba o oddaji nepremičnine v najem bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani www.sport-sezana.com.

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu
Interes izkažejo stranke pisno na naslov: ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana,  ali na elektronski naslov: info@sport-sezana.com

5. Pogajanja oziroma način dodelitve v najem ter najnižja najemnina
Poslovni prostori se oddajo v uporabo osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog.

6. Način in rok plačila
Obratovalne stroške in druge stroške v sorazmernem deležu, in sicer stroške dobave energije (elektrika, plin, ogrevanje), stroške odvoza smeti in odpadkov, stroške čiščenja skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča, stroške porabe vode, stroške kanalizacije in druge komunalne storitve, stroške protipožarne varnosti, stroške zavarovanja, stroške obratovanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča se plačuje na podlagi izstavljenih računih.

Plačilo obratovalnih stroškov, je bistvena sestavina najemne pogodbe.

7. Neplačevanje v roku je razlog za odpoved najemne pogodbe.

8. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice
Predkupne/prednostne pravice ni.

9. Informacije, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu ravnanja zaradi oblikovanja ponudbe in možnosti ogleda ter kontaktne osebe
Vse dodatne informacije v zvezi z oddajo v najem lahko interesenti dobijo na Zavodu ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, Sežana ali na elektronski naslov: info@sport-sezana.com

Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

10. Direktor lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

11. Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla
Nepremičnina se oddaja v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

Niko Zadnik
direktor

Namera o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo.PDF