NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana na podlagi določil 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) v povezavi z 57. in 52. členom istega zakona objavlja

NAMERO O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana bo v skladu s prvim odstavkom 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) oddal v brezplačno uporabo prostore stavbe št. 2047, katera stoji na parceli 4023/4 k.o. 2455 Sežana, na naslovu Bazoviška 9, 6210 Sežana, v skupni tlorisni površini 13,80 m2, Osnovni šoli Srečka Kosovela Sežana.

Prostor se bo oddal v brezplačno uporabo na podlagi neposredne pogodbe za čas opravljanja nalog Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana oz. za obdobje, ki ni daljše od petih let.

Uporabnika bremenijo obratovalni in drugi stroški, za katere se stranki dogovorita v pogodbi.

Aleks Štolfa
direktor

NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO.PDF