Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)  Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

NAMERO O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova 1c, Sežana kot upravljalec objekta, oddaja po metodi neposredne pogodbe v najem poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št. 2025, v neto tlorisni površini  50 m2, ki se nahaja na naslovu Partizanski cesti 43, 6210 Sežana, na parcelni številki 6578 k.o. Sežana

Najemna pogodba se sklepa za obdobje 5 let.

Rok za podajo ponudbe je 20 dni od objave namere.

Ponudba mora vsebovati: ime in priimek fizične osebe oz. firmo pravne osebe, naslov oz. sedež, davčno številko, EMŠO/MŠ, telefon ter ponudbeno ceno.

V primeru, če bo prispelo več ponudb, se bodo z zainteresiranimi, ki so podali ponudbe, opravila pogajanja o ceni in drugih pogojih najema.

Najnižja ponudbena cena za del nepremičnine, ki se oddaja v najem znaša 250,00 EUR mesečno.

Neposredna pogodba bo sklenjena z najboljšim ponudnikom dne 30.09.2020

Najemnina se bo plačevala mesečno, na podlagi izstavljenega računa, najkasneje do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec. Plačevanje najemnine v navedenem roku je bistvena sestavina najemne pogodbe.

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu najema se lahko pridobijo na Zavodu ŠTIP tel. št. 05 7301480, ali na meil: matej.glavina@sport-sezana.com  kontaktna oseba Matej Glavina.

Zavod ŠTIP si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Aleks Štolfa
direktor

NAMERA O ODDAJI POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM.PDF