Na podlagi drugega odstavka 29. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013) Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

NAMERO O ODDAJI BALETNE SOBE V NAJEM

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, kot upravljalec objekta odda v najem:

  • Baletno sobo v velikosti 68 m²
  • katastrska občina: 2455-SEŽANA
  • parcela: 4023/4

Baletna soba se nahaja na naslovu Bazoviška ulica 9, 6210 Sežana.

Neposredna pogodba bo sklenjena z najboljšim ponudnikom po poteku najmanj 15 dni od datuma objave te namere na spletni strani Zavoda ŠTIP.

Rok za prejem ponudbe oz. izjave o interesu je 15 dni od objave na spletni strani. Ponudbo oz. izjavo o interesu lahko ponudniki oddajo pisno na naslov Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana oz. po e-pošti na e-naslov info@sport-sezana.com. Upoštevane bodo vse ponudbe oz. izjave o interesu, ki bodo prispele na e-naslov do izteka zadnjega dne objave oz. bodo oddane po pošti.

Za ogled prostorov se je potrebno predhodno dogovoriti. Več informacij na 05 730 1480 ali info@sport-sezana.com.

Baletna soba se odda v najem skladno s tretjo alineo 2. odstavka 29. člena ZSPDSLS na podlagi neposredne pogodbe.

Zavod ŠTIP si pridržuje pravico, da lahko do sklenitve pravnega posla, brez odškodninske odgovornosti, ustavi postopek.

Aleks Štolfa
direktor