Kamen in kulinarika

KRATEK OPIS OPERACIJE

Pobuda za projekt je bila dana s strani gostincev, kajti želijo si večjo in predvsem enotno prepoznavnost svoje dejavnosti na Krasu. Pri tem želijo upoštevati tradicijo obdelave kamna s čimer bodo dvignili dodano vrednost lokalnim proizvodom in se usmerili v trajnostni turizem, ki bo omogočal odpiranje novih delovnih mest v gostinstvu, kamnoseštvu in turizmu. Hkrati bodo prepoznavno dvignili kvaliteto hrane s spodbujanjem uporabe lokalno pridelane hrane preko delavnic za kuharje. Vse dejavnosti bodo izvedene s sodobnimi prijemi povezave kamna in kulinarike in s povezovanjem različnih akterjev na območju LAS.

OOZ Sežana je vodilni partner projekta, ostali partnerji v projektu:

 • Višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela Sežana
 • Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 
 • Javni zavod Komenski Kras
 • Društvo VEZI, enota DIVAČA
 • MARMOR SEŽANA d. d.

CILJI OPERACIJE

 Trajnost projekta je močno prisotna skozi vse aktivnosti, saj je projekt zasnovan tako, da bo služil lokalnemu prebivalstvu še leta po zaključku. Končni rezultati projekta:

 • razvita blagovna znamka Kamen in kulinarika na Krasu;
 • razviti prototipi izdelkov iz kamna se bodo uporabljali v gostinstvu kot prepoznavni element Krasa na celotnem področju; 
 • kamnoseki bodo izobraženi za delavnice z otroci / turisti / invalidi…;
 • razvit nov turistični produkt bo promoviral tako kamnoseke kot tudi gostince, svojemu namenu pa bo služil še leta po zaključku projekta;
 • gostinci bodo prepoznali vrednost lokalno pridelane hrane in jo poenoteno predstavljali gostom;
 • večerja v kamnolomu bo postala vsakoletna tradicionalna prireditev, ki bo privabljala goste in kupce ter direktno promovirala gostince, kamnoseke, lokalno hrano in tradicijo!

Projekt je namenjen prvenstveno gostincem in kamnosekom na Krasu, vendar bo v projekt aktivno vključena tudi mladina! Posredno je namenjen vsem prebivalcem Krasa, saj bodo deležni dviga kakovosti ponudbe na območju LAS, dviga širše razpoznavnosti domačih krajev, dviga potenciala za razvoj novih dejavnosti povezanih s kmetijstvom (povpraševanje po hrani – spodbujanje pridelave) in turizmom (novi produkti), dviga zavedanja pomena in ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter čistega okolja z biotsko pestrostjo. Projekt je zasnovan tako, da bo neposredno spodbujal družbeno povezanost in vključenost ranljivih skupin, saj bodo kamnoseki usposobljeni za izvajanje delavnic z mladino in invalidi in jih bodo tudi izvajali (z varovanci Društva VEZI, delavnica z otroki v okviru Večerje v kamnolomu). Partner VSŠ bo razvijal prototipe skupaj s študenti in diplomanti! Končni uporabniki so pravzaprav vsi prebivalci Krasa, posredno ali neposredno, saj projekt izboljšuje pogoje za zagotavljanje kakovosti življenja, povečuje družbeno povezanost, spodbuja lokalno samooskrbo ter dviga dodano vrednost pridelkom, izdelkom in storitvam na inovativen način!

Vse skupaj prispeva k razvoju novih delovnih mest in ohranjanju obstoječih! Operacija s svojimi vsebinami vpliva tudi na cilje: 

 • Spodbujanje lokalne samooskrbe (uporaba lokalne hrane v gostinstvu – delavnica za gostince) Oblikovanje partnerstev lokalnih akterjev za skupne aktivnosti je razvidno iz skupnih aktivnosti projekta. 
 • Krepitev podjetniškega zavedanja, dvig nivoja podjetniških znanj in promocije podjetništva bo dosežena z marketinško delavnico in razvojem blagovne znamke Spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja in vzajemnega prenosa znan.

DOLGOROČNI CILJI:

 • Spodbuditi uporabo proizvodov (razviti prototipi, lokalna hrana) in storitev (blagovna znamka, turistični produkt) v gostinstvu in kamnoseštvu.
 • Razvoj novih delovnih mest in ohranitev obstoječih.
 • Spodbujati dvig dodane vrednosti lokalnim pridelkom, izdelkom in storitvam.
 • Spodbuditi povezovanje med lokalnimi akterji v obliki sodelovanja med gostinci, kamnoseki ter podpornimi institucijami!
 • Spodbujati inovativno podjetniško naravnanost z razvojem in uporabo blagovne znamke
 • Izboljšati pogoje za zagotavljanje višje kakovosti življenja z uporabo lokalne ekološko pridelane hrane in uporabnih kamnitih izdelkov. 
 • Spodbujanje lokalne samooskrbe in s tem ohranitev ter varovanje podeželskega okolja, saj načrtovane aktivnosti (povečana uporaba lokalne hrane v gostinstvu) izboljšuje stanje okolja in prispevajo k prilagajanju na podnebne spremembe predvsem s spodbujanjem zasaditve starih avtohtonih sort in uporabo le teh v kulinariki!
 • Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in vzajemnega prenosa znanj od kamnosekov in gostincev na študente s katerimi skupaj razvijajo prototipe 
 • Povečati družbeno povezanost in sodelovanje vseh akterjev in na primeru dobre prakse te operacije povečati splošno zavedanje pomena sodelovanja v širši družbi!

KRATKOROČNI CILJI:

 • Razvita Blagovna znamka »Kamen in kulinarika na Krasu«.
 • Razviti prototipi kamnitih izdelkov uporabnih v gostinstvu in turizmu.
 • Razvit nov turistični produkt v povezavi s kamnoseštvom in gostinstvom.
 • Razviti nov tradicionalen dogodek Večerja v kamnolomu, ki bo postal vsakoletna prireditev za promocijo kamnoseštva in gostinstva na Krasu.
 • Izvedba izobraževalnih delavnic za lažje doseganje zastavljenih ciljev!
 • Vključevanje ranljivih skupin v aktivnosti projekta tudi z medgeneracijskim sodelovanjem pri razvijanju prototipov.

ZA DOSEGANJE CILJEV BODO IZVEDENE NASLEDNJE AKTIVNOSTI:

 1. Razvoj blagovne znamke Kamen in kulinarika na Krasu: Povezali bomo kraške ustvarjalce kulinarične ponudnike in ustvarjalce kamnoseških izdelkov v skupno razpoznavno blagovno znamko »Kamen in kulinarika na Krasu«. Blagovno znamko se bo oblikovalo tudi z razvojem zgodbe kamna v gostilni, ki bo vsebovala razvijanje in razvoj prototipov kamnitih izdelkov (kamniti krožniki, mlinčki, mlini, kamen za žar, terilnica…), temelječ na tradiciji in uporabnosti v gostinstvu z namenom razpoznavnosti Krasa. Obogatili bomo gostinsko ponudbo s kakovostnimi kamnitimi izdelki ter pri tem ohranjali kulturno dediščino s sodobno interpretacijo le-te. Gostilne na Krasu bomo spodbujali, da uporabljajo kamnite izdelke in s tem pripomorejo k skupni razpoznavnosti in dvigu turistične ponudbe. Pri tem se bo spodbujalo promocijo prototipov in gostince za nakup le-teh v večji seriji. Izvajalec razvoja prototipov bo Višja strokovna šola Sežana v sodelovanju z gostinci in kamnoseki. Izobraževanje kamnosekov za prepoznavanje lastne identitete in dvig kakovosti dela:
  • Na pobudo kamnosekov bo izvedena delavnica oblikovanja črk za dvig kakovosti kamnitih izdelkov.
  • Izvedena bo delavnica usposabljanja kamnosekov za izvajanje delavnic kamnoseštva s turisti/otroci/invalidi/starostniki: kamnosek-učitelj.
  • Kot produkt uspešnega usposabljanja bo izvedena delavnica za varovance Društva VEZI.
 2. Vrednotenje kraške zelenjave v gostinstvu bo zajemalo izobraževanje gostincev o vrednosti lokalno pridelane ekološke kraške hrane z namenom poenotenja znanja in ponudbe gostincev in s tem dvig kvalitete ponudbe ter dvig kvalitete predstavitve uporabljene lokalne hrane v kulinariki – poenotenje predstavitev in s tem povečanje zaupanja gostov, kajti na terenu se dogaja, da vsak po svoje tolmači uporabljene lokalne sestavine, včasih tudi napačno. V ta namen bo izvedenih več delavnic s področja pomena lokalne ekološke hrane, marketinga ter praktične uporabe v kuhinji s pomočjo različnih izvajalcev.
 3. Izoblikovanje turističnega produkta z namenom zadržanja turistov dan ali več na Krasu s pomočjo lokalne kulinarike in kamnoseških delavnic, ki jih bodo izvajali za delo s turisti usposobljeni kamnoseki. Skupaj z gostinci in kamnoseki bo turistični produkt izoblikoval partner Zavod ŠTIP in partner ZKK. 
 4. Večerja v kamnolomu bo promocijski dogodek za nadaljnji vsakoletni tradicionalni dogodek povezave kulinarike in kamnoseštva. Partnerji želijo na novo ustvariti dogodek, ki bo bistveno povečal razpoznavnost Krasa in privabil množice obiskovalcev. Dogodek bo izvajan vsako leto, vendar se za dober zagon potrebuje finančna sredstva, zato je ta razpis LAS-a več kot dobrodošel. Ta dogodek bo v tem projektu služil tudi kot zaključni dogodek operacije! Sestavljen bo iz:
  • kulturnega programa,
  • priprava kraških jedi; navezovanje na tradicijo in uporabo lokalnih sestavin, vendar s sodobno pripravo,
  • izvajanje kamnoseških delavnic za otroke/invalide/turiste…,
  • predstavitev kraških vin, ki jih bodo predstavili kraški vinarji.
 5. Promocija vseh opisanih aktivnosti bo zajemala objave na:
  • obstoječih turističnih straneh Krasa (visitkras.info in stanjel.eu.),
  • socialnih omrežjih: FB tic.sezana, FB visitkras  in
  • v lokalnih tiskanih medijih.

Trajnost projekta je močno prisotna skozi vse aktivnosti, saj je projekt zasnovan tako, da bo služil lokalnemu prebivalstvu še leta po zaključku:

 • Razvita blagovna znamka Kamen in kulinarika na Krasu
 • Razviti prototipi izdelkov iz kamna se bodo uporabljali v gostinstvu kot prepoznavni element Krasa na celotnem področju!
 • Kamnoseki bodo izobraženi za delavnice z otroci/turisti/invalidi…
 • Gostinci bodo prepoznali vrednost lokalno pridelane hrane in jo poenoteno predstavljali gostom.
 • Oblikovan turistični produkt bo služil svojemu namenu še leta po zaključku projekta.
 • Večerja v kamnolomu bo postala vsakoletna tradicionalna prireditev, ki bo privabljala goste in kupce ter direktno promovirala; gostince, kamnoseke, lokalno hrano in tradicijo!

VLOGA POSAMEZNIH PARTNERJEV V PROJEKTU:

Območna obrtno-podjetniška zbornica Sežana: Vodilni partner, vodenje in koordinacija projekta, razvoj blagovne znamke, izpeljava izobraževanja kamnosekov ter gostincev, izvedba Večerje v kamnolomu, aktivnosti za organizacijo in izvedbo delavnic ter zaključnega dogodka (priprava gradiv, ureditev prostorov, obveščanje medijev, izvedba promocije projekta in projektnih dejavnosti. Višja strokovna šola ŠC Srečka Kosovela Sežana: Razvijanje prototipov kamnitih izdelkov temelječ na tradiciji in uporabnosti v gostinstvu. Izvajanje kamnoseških delavnic z namenom usposabljanja kamnosekov za delo z različnimi skupinami ljudi. Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (Zavod ŠTIP) in Javni zavod Komenski Kras (ZKK): Oblikovanje turističnega produkta in izvedba vseh dejavnosti v zvezi s promocijo večerje v kamnolomu, projekta, kamnosekov, gostincev ter turističnega produkta. Društvo VEZI: Izvedba strokovne kamnoseške delavnice za varovance. Marmor Sežana d.d.: Priprava zaključnega dogodka – ureditev prostora za večerjo v kamnolomu, ki vsebuje tudi varnost obiskovalcev!

 • Mladi: vključevanje študentov in diplomantov v razvoj prototipov kamnitih izdelkov. 10 študentov in diplomantov
 • Kamnoseška delavnica za otroke v okviru večerje v kamnolomu. 20 otrok
 • Invalidi: izvajanje kamnoseških delavnic za invalide v njihovih prostorih. Vključenih 10 invalidov, ter v okviru večerje v kamnolomu: 3 invalidov.

REZULTATI OPERACIJE:

 • nova Blagovna znamka »Kamen in kulinarika na Krasu«
 • 6 prototipov kamnitih izdelkov uporabnih v gostinstvu in turizmu,
 • nov turistični produkt v povezavi s kamnoseštvom in gostinstvom,
 • nov dogodkom Večerja v kamnolomu, z namenom da postane tradicionalni, na katerem se bo promoviralo lokalno hrano in pridelke
 • ohranjena in dodana vrednost kulturni in naravni dediščini
 •  uporaba lokalne hrane v gostinstvu
 •  dodatno usposobljeni kamnoseki za kompetentno vodenje delavnic kamnoseštva

NAZIV PROJEKTA: Razvoj in dvig kakovosti turističnih storitev in povezovanje tipičnih izdelkov in pridelkov Krasa in Brkinov v turistično ponudbo destinacije OSNOVNI PODATKI O OPERACIJI: AKRONIM OPERACIJE: Krasnost Krasa in Brkinov VLAGATELJ: Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (Zavod ŠTIP) – N  PARTNERJI:  

 • Občina Sežana, partner 1 
 • Občina Hrpelje Kozina, partner 2 
 • Občina Divača, partner 3 
 • Javni zavod komenski Kras, partner 4 
 • Kobilarna Lipica, partner 5 
 • Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija, partner 6 
 • Območna obrtna zbornica Sežana, partner 7 
 • Razvojni center Divača, partner 8 

CILJI AKTIVNOSTI:Cilj operacije je usmeriti razvoj turizma na destinaciji v turizem z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva z enotno in jasno zastavljeno vizijo ter povezanimi ponudniki. Kar pomeni dolgoročno sodelovanje in povezovanje akterjev v učinkovita partnerstva, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov za skupno trženje. V redno turistično ponudbo destinacije pa bodo vključeni tudi lokalni dogodki. Na takšen način želimo okrepiti gospodarski pomen turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje, s čimer bomo dosegli večjo pozornost javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja.  PRIČAKOVANI REZULTATI AKTIVNOSTI:V okviru operacije pričakujemo: 

 • Razvoj turizma z večjo dodatno vrednostjo in dvig konkurenčne prednosti lokalnega gospodarstva 
 • Enotno in jasno zastavljeno vizijo razvoja turizma ter povezane ponudnike 
 • Učinkovito partnerstvo, enotno valorizacijo ter skupno promocijo Krasa in Brkinov 
 • V redno turistično ponudbo destinacije vključene lokalne dogodke 
 • Okrepitev gospodarskega pomena turističnih dejavnosti, ki so vezane tudi na specifičnost kraške zemlje, ter posledični doseg večje pozornosti javnosti do kmetijstva in vzdrževanja celotnega ozemlja. 
 • Večja ozaveščenost lokalnega okolja o pomenu varovanja narave in okolja 
 • Večja prepoznavnost lokalnih dobrot 

Povezave: