JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO PREMIČNINE

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi soglasja Občine Sežana št. 410-25/2017-11 z dne, 6.9.2018, Zavoda za šport, turizem in prost čas Sežana objavlja naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo premičnin oz. osebnega vozila

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, MŠ: 1305832, ID za DDV: SI27406199.

2. OPIS PREDMETA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:
Premičnina, rabljeno osebno vozilo (starodobnik) CITROEN FAF 4X4, številka šasije 600205, leto izdelave 1985, število prevoženih kilometrov 11.210.

3. IZHODIŠČNA CENA PREMIČNINE:
Izhodiščna cena premičnine oz. osebnega vozila  je enaka ocenjeni vrednosti (cenitveno poročilo št. SV.160.18 z dne 14.12.2018) in znaša 14.500,00 EURV ceno ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. POGOJI PRODAJE:

  • Premičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij;
  • premičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, kriterij za določitev najboljšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina;
  •  z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba;
  • plačilo celotne kupnine v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
  • razpolagalni pravni posel se izvede po plačilu celotne kupnine.

5. POGOJI ZA UDELEŽBO:

  • Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb (to je do 27.3.2019 do 12.00) vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene premičnine, kar znaša 1.450,00 EUR. Varščina se vplača na transakcijski račun Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana  št. SI56 0131 1603 0721 806. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali če ne plača kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

6. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE  
Ponudba za nakup mora vsebovati:

  • izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1);
  • izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga 2);
  • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, na obrazcu »Ponudba« (priloga 3);
  • potrdilo banke o izvedeni transakciji (potrdilo o vplačilu varščine).

Le ponudba, ki vsebuje vse zgoraj navedene sestavine, se šteje za popolno ponudbo. Nepravočasne ponudbe (ponudbe, prispele po poteku roka za oddajo ponudb) in nepopolne ponudbe bodo izločene, o čemer komisija ponudnika obvesti. 

7. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora biti veljavna še 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. ROK ZA ODDAJO PONUDB
Ponudba mora biti dostavljena na naslov prodajalca najkasneje do 27.3.2019 do 12.00. Ponudbo je potrebno vložiti v zaprti kuverti z oznako »PONUDBA ZA NAKUP PREMIČNINE – NE ODPIRAJ!«

9. KRAJ IN ČAS ODPIRANJA PONUDB
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 27.3.2019, v prostorih Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, ob 13.00 (prvo nadstropje – sejna soba). Javno odpiranje bo vodila Komisija, ki jo je določil direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Ponudniki, ki želijo biti navzoči na javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati z osebnim dokumentom, predstavniki ponudnikov pa z ustreznim pisnim pooblastilom ponudnika.

10. MERILO ZA IZBOR
Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki pa ne sme biti manjša od izhodiščne cene.
V primeru, ko je podanih več ponudb z enako najvišjo ponujeno ceno, bodo s temi ponudniki izvedena dodatna pogajanja.
O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire.
Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

11. DODATNE INFORMACIJE
Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje lahko interesenti dobijo na sedežu Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana v času uradnih ur na telefon 05 730 14 80, elektronska pošta: info@sport-sezana.com.

Številka: 1/JZ/2019
Sežana, 1.3.2019
Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
Aleks Štolfa, direktor


PRILOGE: