Javno zbiranje ponudb za prodajo gumijastega bazena Zodiac Winky 8 – 2.000,00 EUR + DDV

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi soglasja Občine Sežana št. 410-24/2018-30 z dne, 29.5.2019, Zavoda za šport, turizem in prost čas Sežana objavlja naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO BLAGA IN OPREME
GUMIJASTI BAZEN ZODIAC WINKY 8

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, MŠ: 1305832, ID za DDV: SI27406199.

2. OPIS PREDMETA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

 • Rabljen gumijasti bazen Zodiac Winky 8, 9,50 x 1,30m. Komplet vsebuje bazen, lestev, skimmer, priključne cevi, peščeni filter – Filter Set Bilbao 500mm z črpalko Aqua Plus 11 ( pretok 12 m3/h ), 75kg in toplotno črpalko Aqualux Vesuvio, 10 kW 30-50 m3. Leto nakupa 2016.
 • Sesalec Aquabiti Bravo Pro. Leto nakupa 2016.

Podrobnejši opis:

Patentiran sistem s številnimi prednostmi, UV odporen ter odporen proti obrabi materiala. Patentirana konstrukcija, ki temelji na svetovno znanem produktu gumijastih čolnov z enako blagovno znamko. Bazen ne potrebuje dodatne konstrukcije. Trdnost in stabilnost mu daje edinstvena oblika. Prilagodljive bazenske stene so do 1/3 ali do vrha napolnjeni z bazensko vodo. To deluje kot toplotni izmenjevalec: bazenska voda se na tak način segreje zelo hitro in je za do 2,5 stopinj celzija toplejša kot v ostalih talnih bazenih. Tako, kot gumijasti čolni, se bazeni Zodiac po praznjenju (vode in zraka) enostavno in hitro zložijo ter shranijo. Sprostite se tudi takrat, ko ste na ali ob bazenskem robu: mehke, zaobljene oblike in gladki materiali ne ugajajo samo koži, temveč tudi preprečujejo poškodbe. Širok, prilagodljiv rob bazena za sedenje, sončenje ali preprosto sprostitev. Privez na obodu bazena poskrbi za varnost otrok, ki še niso vešči plavalci. Primerno tudi za delno vgradnjo v zemljo. Vse kar je potrebno za postavitev bazena je ravna in stabilna površina.

Mere bazena:

 • Zunanja mera bazena: 9,50 x 1,30 m
 • Notranja mera bazena: 7,80 x 1,18 m
 • Volumen: 50.000 lit.

3. IZHODIŠČNA CENA BLAGA IN OPREME:

Izhodiščna cena blaga in opreme je ocenjena na podlagi izkustvene ocene in znaša 2.000,00 EUR. V ceno ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. POGOJI PRODAJE:

 • Oprema se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij;
 • oprema bo prodana najugodnejšemu ponudniku, kriterij za določitev najboljšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina;
 • z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba;
 • plačilo celotne kupnine v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
 • razpolagalni pravni posel se izvede po plačilu celotne kupnine.

5. POGOJI ZA UDELEŽBO:

 • Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb (to je do 21.6.2021 do 12.00) vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene blaga in opreme, kar znaša 200,00 EUR. Varščina se vplača na transakcijski račun Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana  št. SI56 0110 0600 8334 748. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali če ne plača kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

6. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE  

Ponudba za nakup mora vsebovati:

Le ponudba, ki vsebuje vse zgoraj navedene sestavine, se šteje za popolno ponudbo. Nepravočasne ponudbe (ponudbe, prispele po poteku roka za oddajo ponudb) in nepopolne ponudbe bodo izločene, o čemer komisija ponudnika obvesti.

7. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna še 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. ROK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudba mora biti dostavljena na naslov prodajalca najkasneje do 21.6.2021 do 12.00. Ponudbo je potrebno vložiti v zaprti kuverti z oznako »PONUDBA ZA NAKUP GUMIJASTEGA BAZENA ZODIAC WINKY 8 – NE ODPIRAJ!«

9. KRAJ IN ČAS ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 21.6.2021, v prostorih Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, ob 13.00 (prvo nadstropje – sejna soba). Javno odpiranje bo vodila Komisija, ki jo je določil direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Ponudniki, ki želijo biti navzoči na javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati z osebnim dokumentom, predstavniki ponudnikov pa z ustreznim pisnim pooblastilom ponudnika.

 10. MERILO ZA IZBOR

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki pa ne sme biti manjša od izhodiščne cene.

V primeru, ko je podanih več ponudb z enako najvišjo ponujeno ceno, bodo s temi ponudniki izvedena dodatna pogajanja. O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 11. DODATNE INFORMACIJE

Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje lahko interesenti dobijo na sedežu Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana v času uradnih ur na telefon 05 730 14 80, elektronska pošta: info@sport-sezana.com.

Številka: 1/JZ/2021
Sežana, 21.5.2021

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
Aleks Štolfa
Direktor


PRILOGE: