V času poletnih počitnic vam v Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana nudimo vključitev otroka  v aktiven program Poletnega športnega kampa s pisano izbiro aktivnosti, pri organizaciji katerih nas odlikuje 16 let izkušenj več kot tisoče zadovoljnih ter nasmejanih otrok.

V letošnjem letu vam predstavljamo dve NOVOSTI, in sicer: poleg že poznanih tematskih kampov dodajamo nov PLESNI KAMP. Druga novost pa  je nepozabno celodnevno doživetje z NOČITVIJO v Mladinskem hotelu v Pliskovici.

Izbirate lahko med naslednjimi vsebinami:

 • plesni kamp (NOVO)

Na plesnem kampu bo najpomembnejša igra skozi katero bomo raziskovali plesne gibe. Potovali bomo v svet domišljije, kjer se bomo razgibali, naplesali in predvsem zabavali. Preizkusili bomo več načinov, kako lahko sestavimo eno plesno točko s skupnimi močmi.

 • splošni športni kamp,
 • košarkarski športni kamp,
 • rokometni športni kamp,
 • nogometni športni kamp.

Športni kamp je namenjen vsem šolskim otrokom z dolopnjenim 6. letom starosti.

Termini za izvedbo športnih kampov:

 • 27.6. – 1.7.2022 (od ponedeljka do petka)
 •  4.7. – 8.7.2022 (od ponedeljka do petka)

NOVO! V sredo 29.6 in 6.7 se po jutranjem treningu odpravljamo v Pliskovico, kjer nas  čaka nepozaben dan v naravi z orentacjiskim tekom-pohodom, ki ga bomo zaključili z družabnim večerom ob ognju ter skupno nočitvijo v Mladinskem hotelu Pliskovica. Zjutraj pa se bomo odpravili v Sesljan, kjer bomo dan preživeli pod okriljem Jadralnega kluba Čupa, kjer bodo za nas pripravili tečaj jadranja s tremi delavnicami: jadranja z osnovami na suhem, jadranja v mini jadrnicah ter skupinskem jadranju. Za varnost bodo skrbeli učitelji.

PRIJAVNICA: PRIJAVA na Poletni športni kamp

Priloga: PDF POGOJI SODELOVANJA

S prijavo pohitite, saj je število mest omejeno!

Več informacij dobite na elektronskem naslovu info@sport-sezana.com, ali na tel. št. 041 295 393.

Sežana, 1.4.2022

Svet javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (Uradni list RS, št. 124/04, 94/11, 82/2015, 24/2017, 28/2021) in 20. člena statuta Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA (m/ž)

1. Uporaba izrazov:

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Zavod in kraj opravljanja dela:

Javni zavod Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda.

3. Pogoji za opravljanje dela:

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošno delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba oz. najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alineje,
 • strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti
 • predložen program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).

4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:

1. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome.

2. Izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega pa najmanj treh letih delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prve alineje 3. točke tega javnega razpisa, iz katere je razviden datum začetka in konca opravljanja dela pri določenem delodajalcu ter opis dela z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila potrebna za opravljanje dela.

3. Program vodenja, delovanja in razvoja zavoda.

4. Življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Priložen je lahko tudi europass življenjepis. Zaželeno je tudi motivacijsko pismo.

5. Izjavo, da je državljan republike Slovenije.

6. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

7. Izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri:

Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana s pripisom »Javni razpis za direktorja Zavoda ŠTIP«.

Prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@sport-sezana.com, v zadevi »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložena pa morajo biti skenirana dokazila in izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za pravočasno, če jo do izteka roka za prijavo prejme informacijski sistem zavoda.

Nepravočasno prispele vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.

Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, objavljenem na spletni strani Zavoda ŠTIP.

Kandidati bodo pisno obvestilo o odločitvi sveta zavoda in ustanovitelja prejeli najkasneje v roku 15 dni po sprejetju sklepa o imenovanju.

6. Sklenitev delovnega razmerja

Direktorja javnega zavoda imenuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem – Občina Sežana.

Izbrani kandidat bo na podlagi akta o imenovanju sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, to je čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda. Izbrani kandidat nastopi mandat 1.12.2022. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.

7. Dodatne informacije

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega razpisa se lahko kandidati obrnejo na Zavod ŠTIP; Barbara Jerič, tel. 05 730 14 80.

Predsednik sveta zavoda: 

Saša Gulič

PRIREDITEV ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV PREMIERNO V TOREK, 1. 3. 2022, OB 20.00 IZ VAŠEGA NASLONJAČA!

Prireditev Športni Krasa in Brkinov za leto 2021 smo tudi letos priredili v drugačni obliki kot jo poznamo, a povsem primerni glede na dano situacijo.

Zato vse vas vabimo, da si prireditev Športnik Krasa in Brkinov ogledate v torek, 1.3. 2022, ob 20.00 na TV Galeji oziroma na FB profilih Gibam KRASNO.

Športna zveza Občine Sežana, Športna zveza Komen, Športna zveza Občine Hrpelje – Kozina in občina Divača zbiramo in pozivamo vse klube in posameznike k oddaji predlogov za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za dosežke v letu 2021. Rok za oddajo predlogov se izteče sredo, 26.1.2022. Tudi leto 2021 je najbolj zaznamovala epidemija, vendar so se ob upoštevanju ukrepov zvrstila skoraj vsa športna tekmovanja, trenažni proces pa je potekali bolj kot ne nemoteno.

Predloge lahko oddate na spodnji povezavi. Vsi predlogi naj bodo v skladu z Merili Športnik Krasa in Brkinov, kateri je objavljen na spodnji povezavi. Podelitev priznanj bo organizirana na način in pod pogoji, ki bodo veljali glede epidemije COVID-19 v zimskem obdobju. O načinu in času podelitve boste vsi pravočasno obveščeni.

Obrazec za oddajo priznanj: https://cutt.ly/dU6duJ2

Merila: Pravilnik o priznanju »Športnik Krasa in Brkinov«

Dodatne informacije dobite pri Zadnik Niku – 041 295 393 ali niko.zadnik@sport-sezana.com

Od pojava prvih novic o okužbah s SARS-CoV-2 sta minili že skoraj dve leti. V tem času so si sledila obdobja vzponov in padcev števila okuženih, intenzivnosti ukrepov, razpoložljivosti bolniških postelj, podatkov o cepljenih … Zdi se, kot da smo se navadili na vsakodnevna poročila in številke, ki se v zadnjem obdobju višajo, in da nas podatki o obolelih in umrlih več ne prizadenjo. Vsak od nas je našel v sebi svoj način spoprijemanja z razmerami, upoštevajoč uradno doktrino in stroko, s tem povezane ukrepe, odloke in priporočila, pa tudi lastno presojo in izkušnje.

In čeprav se z razmerami soočamno vsak po svoje, smo v trenutni situaciji odvisni drug od drugega. Skrb zase in za svoje zdravje, (ne)upoštevanje ukrepov in priporočil ne vplivajo le na posameznika, temveč tudi na ljudi okoli nas, na sorodnike, prijatelje, sodelavce, sošolce … Ko s samozaščitnim obnašanjem poskrbimo, da sami ne zbolimo, poskrbimo, da ne zbolijo niti naši bližnji. Mogoče lahko virus premagamo mimogrede in brez posledic, lahko pa hudo zbolimo in celo umremo.

Pomembno je, da skrbimo vsak zase, tako skrbimo tudi za družbo kot celoto. Z odločitvijo za cepljenje, (samo)testiranje, izogibanje druženju oziroma tesnim stikom, uporabo zaščitnih mask, razkuževanje, prezračevanje in upoštevanje druge ukrepe, ki preprečujejo širjenje virusa, pokažemo, da nam je mar tudi za druge in njihovo dobro.

Naj nam to da moč, da obrnemo krivuljo okužb navzdol!


Občina Sežana, župan David Škabar

Štab Civilne zaščite Občine Sežana, poveljnik Simon Hlačar

Kosovelov dom Sežana, direktorica Nina Ukmar

Ljudska univerza Sežana, direktorica Marjeta Stepančič Slavec

Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, direktor Aleš Vodičar

Osnovna šola Dutovlje, ravnateljica Miranda Novak  

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, v.d. ravnatelja Alen Kofol

Šolski center Srečka Kosovela Sežana, direktor Dušan Štolfa

Vrtec Sežana, ravnateljica Teja Čeh Svetina

Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana, direktor – poveljnik Blaž Turk

Zavod za turizem, šport in prosti čas Sežana, direktor Aleks Štolfa

Kosovelova knjižnica Sežana, direktorica mag. Magdalena Svetina Terčon

Športna zveza Občine Sežana bo v sklopu projekta Razgibajmo Kras že tradicionalno pripravlja popis celotne vadbe, ki jo izvajajo športni klubi, društva ter drugi športni ponudniki športno-rekreativnih programov za vse starosti in sposobnosti.

Brošura Razgibajmo Kras bo razposlana v poštne nabiralnike 6.000 gospodinjstev v občinah Sežana, Divača, Komen ter Hrpelje Kozina v zadnjem tednu v mesecu septembru, ko se pričnejo organizirane vadbe.

!NOVO!

Nudimo vam možnost brezplačne objave vaše vadbe. Vse kar morate storiti je, da oddate prijavo vaše vadbe na spletnem obrazcu, ki se nahaja TUKAJ.

Za minimalen znesek lahko vašo vadbo ali športni objekt tudi izpostavite na celotni strani brošure.

Več informacij o projektu si preberite v priponki

Prosimo vas, da upoštevate predpisan rok za oddajo prispevkov in navodil.


PRILOGA:

Na podlagi 4. člena Pravilnika o splošnih pogojih oddajanja športnih objektov v najem z dne 30.10.2007 in na podlagi 71. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

RAZPIS ZA KORIŠČENJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA ZA IZVAJALCE LPŠ OBČINE SEŽANA V SEZONI 2021/2022

Predmet  razpisa  so  prosti  termini  za  koriščenje  športnih  objektov  v  sezoni 2020/21 za izvajalce LPŠ Občine Sežana, ki so v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju Zavod ŠTIP):

 • Športna dvorana Sežana, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Srednje šole Sežana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Danila Žerjala Dutovlje, Dutovlje 135, Dutovlje, p.št. 4018, k.o. Dutovlje
 • Telovadnica Sežana, Bazoviška ul. 11. Sežana, p.št. 4023/4, k.o. Sežana
 • Plesna dvorana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Nogometni stadion Rajko Štolfa, Kosovelova ul. 1a, Sežana, p.št. 2990, k.o. Sežana
 • Pomožno nogometno igrišče, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Balinarska dvorana Darka Guština, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana

Na razpis se lahko prijavijo društva in klubi ter javni zavodi s sedežem v Občini Sežana.

Preberi več

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi soglasja Občine Sežana št. 410-24/2018-30 z dne, 29.5.2019, Zavoda za šport, turizem in prost čas Sežana objavlja naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO BLAGA IN OPREME
GUMIJASTI BAZEN ZODIAC WINKY 8

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, MŠ: 1305832, ID za DDV: SI27406199.

2. OPIS PREDMETA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

 • Rabljen gumijasti bazen Zodiac Winky 8, 9,50 x 1,30m. Komplet vsebuje bazen, lestev, skimmer, priključne cevi, peščeni filter – Filter Set Bilbao 500mm z črpalko Aqua Plus 11 ( pretok 12 m3/h ), 75kg in toplotno črpalko Aqualux Vesuvio, 10 kW 30-50 m3. Leto nakupa 2016.
 • Sesalec Aquabiti Bravo Pro. Leto nakupa 2016.
Preberi več

V času poletnih počitnic Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana pripravlja program Poletnega športnega kampa. Z več kot 15-letnimi izkušnjami za otroke pripravljamo raznovrstne aktivnosti, ki jim bodo popestrile počitniške dni.

Tako otroci kot starši si letos še posebej zaslužite brezskrbno, prijetno in zabavno poletje, zato bomo za kakovostno preživljanje prostega časa vašega otroka poskrbeli mi. Iz preventivnih razlogov, čemur smo posvetili posebno pozornost, bo vsebina športnega kampa letos potekala v manjših skupinah – mehurčkih, z vsemi priporočili za izvajanje športne dejavnosti (COVID-19).

Izbirate lahko med naslednjimi vsebinami:

 • splošni športni kamp
 • košarkarski športni kamp
 • rokometni športni kamp
 • nogometni športni kamp

Športni kamp je namenjen vsem otrokom med 5. in 14. letom starosti.

Termini za izvedbo športnih kampov:

Preberi več

Leto 2020 si bomo pa res zapomnili. Človeštvo je vrednoto zdravje postavilo nad vse. Ne glede na oteženo situaciji smo prireditev Športni Krasa in Brkinov letos priredili v povsem drugačni obliki kot jo poznamo, a povsem primerni glede na dano situacijo. Zato vse vas vabimo, da si prireditev Športnik Krasa in Brkinov ogledate v ponedeljek, 22. 2. 2021, ob 20.00 na TV Galeji oziroma na FB profilih Gibam KRASno, Športna zveza Komen ali Občina Hrpelje-Kozina.