Praznično drsališče na Lipovem listu v Sežani, ki je svoja vrata odprlo v 21. decembra 2022, je kljub nenavadno visokim decembrskim temperaturam v mesto vneslo zimsko vzdušje, veselje in užitek na 300 kvadratnih metrov veliki ledeni ploskvi. Odziv in obisk občanov sta bila nad pričakovanji. V slabem mesecu dni smo na drsališču našteli več kot 10.000 drsalcev.

Drsališče smo v dopoldanskem času odstopili tudi učencem Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana in Osnovne šole Dutovlje, da so drsališče uporabljali med urami rednega pouka športne vzgoje.

Hvala prav vsakemu izmed vas, da ste prišli in podprli projekt. Hvala ponudnikom, ki ste soustvarjali praznično dogajanje in hvala organizacijam: Klančar Žerjavi d.o.o, Vinakras z.o.o., Kraški vodovod Sežana d.o.o., Elektro Primorska d.d., Kobilarna Lipica d.o.o., Rent&Event, Ljubiša Smiljanić s.p. in ZGRS Sežana, ki ste nas podprli pri projektu.

V nedeljo, 22.1.2023, smo na prazničnem drsališču zaprli vrata. Čeprav smo šele dobro zakorakali v novo leto, se organizatorji – Občina Sežana, Zavod ŠTIP in ORA Krasa in Brkinov – že oziramo proti letošnjemu decembru.

Športna zveza Občine Sežana, Športna zveza Komen, Športna zveza Občine Hrpelje – Kozina in občina Divača zbiramo in pozivamo vse klube in posameznike k oddaji predlogov za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za dosežke v letu 2022. Rok za oddajo predlogov se izteče v ponedeljek, 30.1.2023. Tudi leto 2022 je zaznamovala epidemija, vendar so se ob upoštevanju ukrepov zvrstila skoraj vsa športna tekmovanja, trenažni proces pa je potekali bolj kot ne nemoteno.

Predloge lahko oddate na spodnji povezavi. Vsi predlogi naj bodo v skladu z Merili Športnik Krasa in Brkinov, kateri je objavljen na spodnji povezavi.

Obrazec za oddajo priznanj: https://bit.ly/3XfAR5p

Merila: Pravilnik o priznanju »Športnik Krasa in Brkinov«

Dodatne informacije dobite pri Žanu Skoku – 041 962 934 ali zan.skok@sport-sezana.com

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi soglasja Občine Sežana št. 410-22/2021-10 z dne, 25.10.2022, Zavod za šport, turizem in prost čas Sežana objavlja naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo premičnin oz. dostavnega vozila

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, MŠ:1305832, ID za DDV: SI27406199.

2. OPIS PREDMETA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Premičnina, rabljeno dostavno vozilo CITROEN C25 E, številka šasije VF7290B22UC365257, leto izdelave 1993, število prevoženih kilometrov 143.037.

3. IZHODIŠČNA CENA PREMIČNINE:

Izhodiščna cena premičnine oz. dostavnega vozila  je enaka izkustveni vrednosti in znaša 600,00 EUR. V ceno ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. POGOJI PRODAJE:

 • Premičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij;
 • premičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, kriterij za določitev najboljšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina;
 • z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba;
 • plačilo celotne kupnine v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
 • razpolagalni pravni posel se izvede po plačilu celotne kupnine.

5. POGOJI ZA UDELEŽBO:

 • Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb (to je do 24.1.2023 do 12.00) vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene premičnine, kar znaša 60,00 EUR. Varščina se vplača na transakcijski račun Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana  št. SI56 0110 0600 8334 748. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali če ne plača kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

6. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE  

Ponudba za nakup mora vsebovati:

 • izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1);
 • izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga 2);
 • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, na obrazcu »Ponudba« (priloga 3);
 • potrdilo banke o izvedeni transakciji (potrdilo o vplačilu varščine).

Le ponudba, ki vsebuje vse zgoraj navedene sestavine, se šteje za popolno ponudbo. Nepravočasne ponudbe (ponudbe, prispele po poteku roka za oddajo ponudb) in nepopolne ponudbe bodo izločene, o čemer komisija ponudnika obvesti.

7. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna še 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. ROK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudbo naj zainteresirani kupci, s pripisom »PONUDBA ZA NAKUP PREMIČNINE – NE ODPIRAJ«, pošljejo po pošti ali jo osebno dostavijo na naslednji naslov prodajalca: Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica1c, 6210 Sežana. Ponudba mora na naslov prodajalca prispeti oziroma biti dostavljena najkasneje do 24.1.2023 do 12.00 ure.

9. KRAJ IN ČAS ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 24.1.2023, v prostorih Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, ob 13.00 (prvo nadstropje – sejna soba). Javno odpiranje bo vodila Komisija, ki jo je določil direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Ponudniki, ki želijo biti navzoči na javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati z osebnim dokumentom, predstavniki ponudnikov pa z ustreznim pisnim pooblastilom ponudnika.

 10. MERILO ZA IZBOR

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki pa ne sme biti manjša od izhodiščne cene.

V primeru, ko je podanih več ponudb z enako najvišjo ponujeno ceno, bodo s temi ponudniki izvedena dodatna pogajanja.

O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 11. DODATNE INFORMACIJE

Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje lahko interesenti dobijo na sedežu Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana v času uradnih ur na telefon 05 730 14 80, elektronska pošta: info@sport-sezana.com.

Številka: 1/JZ/2023

Sežana, 10.1.2023

Niko Zadnik
Direktor


PRILOGE:


SLIKE:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana na podlagi določil 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) v povezavi z 57. in 52. členom istega zakona objavlja

NAMERE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana bo v skladu s prvim odstavkom 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) oddal v brezplačno uporabo prostore:

1. stavbe št. 2175, katera stoji na parceli 2995 k.o. Sežana, na naslovu Kosovelova 5b, 6210 Sežana, v skupni tlorisni površini 19,04 m2, BK SKALI Sežana

2. stavbe št. 314, katera stoji na parceli 2995 k.o. Sežana, na naslovu Kosovelova 5a, 6210 Sežana, v skupni tlorisni površini 12,77 m2, RK MITOLU Sežana

3. stavbe št. 2061, katera stoji na parceli 2990 in 6091/21 obe k.o. Sežana, na naslovu Kosovelova 1c, 6210 Sežana, v skupni tlorisni površini 33,79 m2, NK Taboru Sežana

Niko Zadnik
direktor

 1. namera BK Skala.pdf
 2. namera RK Mitol.pdf
 3. Namera NK Tabor.pdf


Danes, 30.12., bo drsališče zaradi dežja in obnove ledene površine ZAPRTO!

Ponovno se vidimo v soboto, 31.12., ob 9 uri.

Hvala za razumevanje!

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana (Zavod ŠTIP), Občina Sežana, ter Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov (ORA Krasa in Brkinov) bodo Praznično Sežano dodatno popestrili z drsališčem na Lipovem Listu v Sežani. Slovesno odprtje drsališča bo v sredo, 21. decembra 2022, ob 17. uri, drsalne spretnosti pa bodo obiskovalci lahko preizkušali vse do 19. januarja 2023.

Organizatorji so prepričani, da bo drsališče dobrodošla popestritev zimskega vzdušja na Krasu. K sodelovanju so povabili različne ponudnike in kulturne ustvarjalce celotne turistične destinacije Kras in Brkini. Ti bodo s svojimi pridelki in izdelki v ličnih lesenih hišicah in na stojnicah popestrili praznično ponudbo, dogajanje na prazničnem Lipovem listu pa bodo obogatili domači kulturni ustvarjalci.

Drsališče v velikosti 30 x 10m bo v dopoldanskem času za izvedbo športnih aktivnosti namenjeno šolam. Za obiskovalce pa bo odprto vsak dan med 15. in 21. uro, med novoletnimi počitnicami (od 24. decembra do 3. januarja) pa med 9. in 21. uro. Vstop na drsališče bo brezplačen, najem drsalk pa bo znašal 2 evra za otroke in 3 evre za odrasle.

Nabor prireditev in dogajanja v okviru Praznične Sežane 2022 lahko spremljate na www.visitkras.info

Za dodatne informacije o drsališču vam je na voljo Matej Glavina, Zavod ŠTIP, na e-naslovu matej.glavina@sport-sezana.com ali na telefonski številki 040 848 151.

Za več informacij o ponudbi, ponudnikih in kulturnem dogajanju na drsališču vam je na voljo Tinkara Gulič, ORA Krasa in Brkinov,  na e-naslovu tinkara@visitkras.info ali na telefonski številki 041 611 980.

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1) je direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana razpisal prosto delovno mesto – nadomeščanje

PODROČNI SVETOVALEC II

Šifra delovnega mesta  I017112

 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
 • visokošolska strokovna izobrazba
 • visokošolska univerzitetna izobrazba
 • 1 ali 2. stopnja usposobljenosti  strokovnih delavcev v športu
 • najmanj šest mesecev izkušenj pri delu v športu,
 • organizacijske sposobnosti
 • znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika,
 • zanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z 6 mesečnimi delovnih izkušenj na področju športa.

OPIS DEL IN NALOG:

 • Vodenje in organiziranje športnih programov/aktivnosti
 • Načrtovanje in razvoj športnih programov.
 • Sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki športnih programov
 • Organiziranje in izvajanje športnih programov.
 • Opravljanje organizacijskih, vsebinskih in administrativnih del za občinsko športno zvezo
 • Prijava programov na aktualne razpise
 • Sodelovanje pri pripravi letnega programa športa
 • Vodenje šolskih športnih tekmovanj
 • Organiziranje in izvajanje športnih tekmovanj in rekreativnih prireditev.
 • Pripravljanje programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda in ustanovitelja.
 • Operativno usklajevanje dela pri izvajanju športnih programov med oddelki v zavodu, športnimi organizacijami, športniki in/ali uporabniki storitev.
 • Sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda in ustanovitelja.
 • Izvajanje trženja programov in storitev zavoda.
 • Sodelovanje pri strokovnem izobraževanju in usposabljanju zaposlenih javnih uslužbencev in uporabnikov storitev.
 • Druge naloge po naročilu direktorja.

DRUGE POSEBNOSTI DELOVNEGA MESTA:

 •  Delo poteka v dopoldanskem in popoldanskem delovnem času, neenakomerno razporejen delovni čas.
 • Komunikacijske sposobnosti in vajenost skupinskega in timskega dela.
 • Vozniški izpit B kategorije.
 • Odgovorno delo pri usklajevanju športnih programov.
 • Strokovno zahtevno komuniciranje z uporabniki.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter popoln datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 2. Kandidat naj k prijavi priloži tudi kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj izkušnje s področja športa, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi in prijavi priloži dokazilo iz katerega bo razvidno izpolnjevanje prednostnega pogoja glede izkušenj. Zaželeno je, da kandidat priloži motivacijsko pismo.

V izbirni postopek se bodo uvrstili le kandidati, ki bodo poslali popolno in pravočasno prijavo ter bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal na podlagi pregleda prejete dokumentacije. Kandidati, ki se bodo na podlagi navedb v prijavi in dokazil, priloženih prijavi, ob upoštevanju prednostnih pogojev, izkazali za primerne, bodo povabljeni na razgovor, na katerem jim bodo ustno zastavljena vprašanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (5 let) za nadomeščanje delavca, s 3 mesečno poskusno dobo, s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda in na drugih lokacijah, v skladu s delovnimi obveznostmi.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ! za javno objavo – »PODROČNI SVETOVALEC II« na naslov: ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, in sicer do 27.11.2022. Za veljavne prijave štejejo tiste prijave, ki so poslane priporočeno in najkasneje zadnji dan roka za prijavo, oz. so poslane na elektronski naslov: info@sport-sezana.com najkasneje zadnji dan roka za prijavo, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Datum: 17.11.2022

ZAVOD ŠTIP

Direktor:
ALEKS ŠTOLFA

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1) je direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana razpisal prosto delovno mesto – nadomeščanje

VODJA MLADINSKIH PROGRAMOV

Šifra delovnega mesta  I017191

 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja)
 • visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja)
 • visokošolska strokovna izobrazba
 • visokošolska univerzitetna izobrazba
 • najmanj eno leto izkušenj pri delu v mladinskih programih,
 • organizacijske sposobnosti
 • znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika,
 • znanje uporabe osebnega računalnika in osnovnih računalniških programov.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z 1 letom delovnih izkušenj na enakem ali sorodnem področju.

OPIS DEL IN NALOG:

 • Vodenje enote mladinskega centra in skrb za razvoj enote ter njenega delovanja.
 • Organiziranje in usklajevanje mladinskih programov.
 • Izvajanje letnega programa zavoda na področju mladinskih programov.
 • Sodelovanje in komuniciranje z izvajalci in uporabniki mladinskih programov.
 • Sodelovanje pri pripravi programov, predlogov, pobud, poročil in analiz za svet zavoda in ustanovitelja.
 • Izvajanje trženja mladinskih programov.
 • Organiziranje prireditev.
 • Usklajevanje interesov uporabnikov.
 • Analiziranje mladinskih programov in priprava predlogov ukrepov.
 • Nadziranje vsebinskih in finančnih projektov
 • Pripravljanje poslovnih poročil
 • Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti.
 • Zagotavljanje poslovne tajnosti pri delovanju zavoda.
 • Opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda.
 • Druge naloge po naročilu direktorja

DRUGE POSEBNOSTI DELOVNEGA MESTA:

 • Pogosto delo v manj ugodnem delovnem času, predvsem v popoldanskem času, neenakomerno razporejen delovni čas.
 • Komunikacijske sposobnosti in vajenost skupinskega in timskega dela.
 • Vozniški izpit B kategorij.
 • Odgovorno delo pri usklajevanju mladinskih programov.
 • Strokovno zahtevno komuniciranje z uporabniki.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter popoln datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
 2. Kandidat naj k prijavi priloži tudi kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Kandidat naj izkušnje s področja mladinskih programov, zaradi katerih ima lahko prednost pri izbiri, posebej izpostavi in prijavi priloži dokazilo iz katerega bo razvidno izpolnjevanje prednostnega pogoja glede izkušenj.

V izbirni postopek se bodo uvrstili le kandidati, ki bodo poslali popolno in pravočasno prijavo ter bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal na podlagi pregleda prejete dokumentacije. Kandidati, ki se bodo na podlagi navedb v prijavi in dokazil, priloženih prijavi, ob upoštevanju prednostnih pogojev, izkazali za primerne, bodo povabljeni na razgovor, na katerem jim bodo ustno zastavljena vprašanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas enega leta za nadomeščanje odsotnega delavca, s 3 mesečno poskusno dobo, s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda in na drugih lokacijah, v skladu s delovnimi obveznostmi.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ! za javno objavo – »VODJA MLADISNKIH PROGRAMOV« na naslov: ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, in sicer do 27.11.2022. Za veljavne prijave štejejo tiste prijave, ki so poslane priporočeno in najkasneje zadnji dan roka za prijavo, oz. so poslane na elektronski naslov: info@sport-sezana.com najkasneje zadnji dan roka za prijavo, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

Datum: 17.11.2022


ZAVOD ŠTIP

Direktor:
ALEKS ŠTOLFA

Obr. PDM-1: sporočilo o prostem delovnem mestu

Športna zveza Občine Sežana in Zavod ŠTIP v sklopu projekta Razgibajmo Kras organizira BREZPLAČNO Zdravo vadbo.

KDAJ, KJE, KAKO? → Vadba bo potekala vsak petek ob 17.30 in 18.30. Vadbeni proces bo vodil magister Fakultete za šport Rok Kavčič.

Za udeležbo je nujno potrebna predhodna prijava na spletni prijavnici TUKAJ (klik).

Število prostih mest je omejeno, začnemo v petek, 7. oktobra. 2022

Za vse dodatne informacije o Zdravi vadbi pokličite na 041 296 172 (Rok).

Ker sta rekreacija in šport pomembna dela našega življenja in pripomoreta k dobremu počutju, bomo tudi v sezoni 2022/2023 vsem zainteresiranim omogočili izvajanje rekreativnih dejavnosti v športnih objektih, s katerimi upravljamo.

Vse zainteresirane vabimo, da svoje željene termine oddajo na spodnji prijavnici. Ker so objekti zelo zasedeni, vas prosimo, da vpišete več opcijskih terminov, v katerih bi želeli izvajati športno aktivnost. V primer, da ne bo možno upoštevati prve možnosti, bomo upoštevali drugo ali tretjo ali se z vami osebno posvetovali za izbor termina. Kot že veste, imajo pred rekreacijo prednost šolski šport ter izvajalci Letnega programa športa v Občini Sežana.

V obrazec dosledno vpišite podatke, saj so le-ti osnova za pripravo pogodbe o najemu.

Obenem vas obveščamo vas, da se bo s 1. 9. 2022 spremenil CENIK. Nove cene športnih objektov v upravljanju Zavoda ŠTIP.

PRIJAVNICA: Najem športnih površin za rekreacijo

Za vse dodatne informacije se lahko obrnite na telefonsko številko 041 295 393.