Pred koncem poletnih počitnic vam v Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana letos prvič nudimo vključitev otroka v aktiven program Plezalnega športnega kampa s plezalnimi treningi in drugimi športnimi aktivnostmi. Plezalni kamp je namenjen vsem šolskim otrokom do dopolnjenega 10. leta starosti (6 do 10 let).

V sklopu kampa bomo izpeljali tudi enodnevni izlet do reke Reke pred Škocjanom, kjer se bomo ohladili v reki in popoldne preživeli ob igranju odbojke.

Termin: 

 • 26.8.2024 – 30.8.2024

Vsebine:

 • plezalni treningi,
 • izlet do reke Reke,
 • športne aktivnosti,
 • vodne igre.

Cena: 180,00 EUR

Prijavni obrazec: TUKAJ (klik)

Pogoji sodelovanja in program: TUKAJ (klik)

V skladu s 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

NAMERO O ODDAJI NEPREMIČNINE V BREZPLAČNO UPORABO

1. Naziv in sedež upravljavca

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova 1c, Sežana

2. Opis predmeta in čas oddaje v najem:

1.)poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št.198, v neto tlorisni površini  12,5 m2, ki se nahaja na naslovu Bazoviška 11, 6210 Sežana, na parcelni številki  4023/4, 2455-SEŽANA.

2.)poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št.198, v neto tlorisni površini  15,9 m2, ki se nahaja na naslovu Bazoviška 11, 6210 Sežana, na parcelni številki  4023/4, 2455-SEŽANA

3.) poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št. 314 v neto tlorisni površini  10,7 m2, ki se nahaja na naslovu Kosovelova ulica 5A, 6210 Sežana, na parcelni številki 2995, 2455-SEŽANA

4.) poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št. 314 v neto tlorisni površini  10,2 m2, ki se nahaja na naslovu Kosovelova ulica 5A, 6210 Sežana, na parcelni številki 2995 , 2455-SEŽANA

Za oddajo v brezplačno uporabo poslovnega prostora, navedenega v prejšnjem odstavku, bo sklenjena neposredna pogodba za določen čas 10 mesecev in sicer od 1.9.2024 do 25.6.2025. Poslovni prostor se oddaja v brezplačno uporabo za potrebe opravljanja javnih nalog (nadomestne pisarne za potrebe šole).

3. Rok za sprejem ponudbe ali izjava o interesu
Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 15.8.2024.
Pogodba o oddaji nepremičnine v najem bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani www.sport-sezana.com.

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu
Interes izkažejo stranke pisno na naslov: ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana,  ali na elektronski naslov: info@sport-sezana.com

5. Pogajanja oziroma način dodelitve v najem ter najnižja najemnina
Poslovni prostori se oddajo v uporabo osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog.

6. Način in rok plačila
Obratovalne stroške in druge stroške v sorazmernem deležu, in sicer stroške dobave energije (elektrika, plin, ogrevanje), stroške odvoza smeti in odpadkov, stroške čiščenja skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča, stroške porabe vode, stroške kanalizacije in druge komunalne storitve, stroške protipožarne varnosti, stroške zavarovanja, stroške obratovanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča se plačuje na podlagi izstavljenih računih.

Plačilo obratovalnih stroškov, je bistvena sestavina najemne pogodbe.

7. Neplačevanje v roku je razlog za odpoved najemne pogodbe.

8. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice
Predkupne/prednostne pravice ni.

9. Informacije, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu ravnanja zaradi oblikovanja ponudbe in možnosti ogleda ter kontaktne osebe
Vse dodatne informacije v zvezi z oddajo v najem lahko interesenti dobijo na Zavodu ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, Sežana ali na elektronski naslov: info@sport-sezana.com

Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

10. Direktor lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

11. Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla
Nepremičnina se oddaja v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

Niko Zadnik
direktor

Namera o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo.PDF

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1) je direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana razpisal prosto delovno mesto

»ČISTILKA I« (M/Ž)
Šifra delovnega mesta  J031001

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • Osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe, osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe ali izpolnjena osnovnošolska obveznost/nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe.

OPIS DEL IN NALOG:

 • Izvajanje programa čiščenja infrastrukture (športnih in občasno tudi drugih objektov).
 • Čiščenje objektov, opreme in delovnih sredstev.
 • Opazovanje stanja objektov, opreme in delovnih sredstev.
 • Generalno čiščenje prostorov.
 • Skrbi za pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi.
 • Ustrezno in racionalno uporablja pralna sredstva, čistila, stroje in naprave.
 • Obveščanje odgovornih oseb o stanju objektov, opreme in delovnih sredstev.
 • Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti.
 • Opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda.

DRUGE POSEBNOSTI DELOVNEGA MESTA:

Delovni čas: skladno z internim pravilnikom, ki ureja delovni čas. Delo poteka popoldan in med vikendi.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna

Stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

Zaželeno je, da kandidat k prijavi priloži tudi kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirni postopek se bodo uvrstili le kandidati, ki bodo poslali popolno in pravočasno prijavo ter bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal na podlagi pregleda prejete dokumentacije. Kandidati, ki se bodo na podlagi navedb v prijavi in dokazil, priloženih prijavi, ob upoštevanju prednostnih pogojev, izkazali za primerne, bodo povabljeni na razgovor, na katerem jim bodo ustno zastavljena vprašanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas (z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas), s 1 mesečnim poskusnim dobo, s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda in na drugih lokacijah, v skladu s delovnimi obveznostmi.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ! za javno objavo – »ČISTILKA I« na naslov: ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, in sicer do 06.05.2024. Za veljavne prijave štejejo tiste prijave, ki so poslane priporočeno in najkasneje zadnji dan roka za prijavo, oz. so poslane na elektronski naslov: barbara.jeric@sport-sezana.com najkasneje zadnji dan roka za prijavo, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot nevtralen tako za ženske kot moške.

NIKO ZADNIK
direktor

V času poletnih počitnic vam v Zavodu za šport, turizem in prosti čas nudimo vključitev otroka v aktiven program Poletnega športnega kampa s pisano izbiro aktivnosti. Z dolgoletnimi izkušnjami organizacije tega športnega programa smo uspeli polepšati poletne počitnice in narisati nasmeh na obrazu že več kot tisoč otrokom. Športni kampi so namenjeni vsem šolskim otrokom z dopolnjenim 6. letom starosti.

V letošnjem letu smo uvedli nekaj novosti. Prva je, da bo prvi termin, ki traja od srede do sobote, namenjen izključno splošnemu kampu. Po njegovem zaključku pa bosta sledila dva tedna tematskih kampov. Že vsem dobro poznanim tematskim kampom, se letos pridružuje tudi plezalni športni kamp.

Tudi letos znotraj kampa organiziramo nepozabno doživetje s spanjem v Mladinskem hotelu Pliskovica in izletom na morje.

Izbirate lahko med naslednjimi vsebinami:

 • splošni kamp (samo prvi termin),
 • košarkarski kamp,
 • nogometni kamp,
 • rokometni kamp,
 • odbojkarski kamp,
 • plesni kamp,
 • atletski kamp,
 • plezalni kamp.

Termini za izvedbo športnih kampov:

 • 26.6. – 29.6. (termin za splošni kamp)
 • 1.7. – 5.7. (1. termin za tematske kampe)
 • 8.7. – 12.7. (2. termin za tematske kampe)

NOČITEV V PLISKOVICI

Z otroki se bomo zbrali v Dutovljah, kjer bomo opravili jutranji trening. Po treningu bo sledilo kosilo in pohod proti Pliskovici, kjer bomo nato preživeli nepozabno noč v Mladinskem hotelu v Pliskovici. Za prevoz prtljage iz Dutovelj v Pliskovico bo poskrbljeno iz naše strani.

Po prespani noči, se bomo zjutraj odpravili v Izolo/Sesljan, kjer se bodo otroci spoznali z osnovami veslanja in jadranja na morju. Omogočeno jim bo tudi kopanje na morju. Za vso varnost bo poskrbel naš strokovni kader.

KOLESARSKI IZLET

V sklopu kampa bomo v dopoldanskem času organizirali krajši kolesarki izlet (do 10 km) po Živem muzeju Krasa. Poskrbljeno bo tudi za pohod v primeru, da kdo od otrok ne želi kolesariti.

CENA
Prispevek za »SPLOŠNI POLETNI ŠPORTNI KAMP 2024« znaša 145,00 EUR z DDV in »TEMATSKI POLETNI ŠPORTNI KAMP 2024« pa 160,00 EUR z DDV. Cena za drugega otroka je enaka. V ceno programa je vključeno strokovno vodenje, spremstvo otrok, obroki (5x malica, 5x kosilo in 2x večerja), 1x nočitev z zajtrkom v Mladinskem hotelu Pliskovica, avtobusna prevoza, tečaj jadranja in veslanja, atraktivne delavnice, kopanje, zavarovanje in otroška majica. 

PRIJAVNICA: TUKAJ (klik)

S prijavo pohitite, saj je število mest omejeno!

Več informacij dobite na elektronskem naslovu zan.skok@sport-sezana.com ali na tel. št. 041 962 934.

22. MALI KRAŠKI MARATON – TEKAŠKI PRAZNIK V SEŽANI

Prva pomladna nedelja je še enkrat več zacvetela v tekaškem duhu. Sežana z okolico je bila polna tekačic in tekačev, ki so se udeležili 22. Malega kraškega maratona na razdaljah od 6 do 21 kilometrov.

 Število rekreativcev je preseglo 2000, kar kaže na priljubljenost dogodka. Tekaško vzdušje se je začelo prebujati okrog 9. ure z dvigom štartnih številk, medtem ko so se otroci pridružili otroškemu vrtcu, kjer so se tudi sami podali na tekaško pot. Nekoliko kasneje so se pohodniki odpravili na pohod skozi živi muzej Krasa. Še pred začetkom tekaškega dogodka so na start stopili otroci. Kar 720 jih je sodelovalo na Lipiških otroških tekih.

Pol ure pred tekom je trener Biostilove tekaške skupine, Tine Lavrenčič, vodil skupinsko ogrevanje, ki je dvignilo temperaturo tako v ozračju kot tudi v telesih tekmovalcev. Pred startom so tekmovalce nagovorili ambasador Malega kraškega maratona Žan Papič in sežanski župan Andrej Sila, ki je s strelom pištole oznanil začetek teka.

 Najhitrejši tekmovalci so kmalu prevzeli vodstvo na 6-kilometrski progi. Žan Rudolf in Andreja Gorčan sta zablestela in osvojila prvo mesto na Klančarjevih-6, premagala pa sta konkurenco za slabi dve minuti. Na Kraški 10-ki sta zmago slavila Domen Hafner in Nika Fajfar. V najprestižnejši disciplini, polmaratonu, pa sta zmagovalca postala Timotej Bečan in Neja Krišnar. Timotej je prejel tudi poseben kamniti pokal za tri zaporedne zmage na Malem kraškem maratonu.

Tekmovalci so ob koncu preizkušnje prejeli tekaško majico in medaljo, nato pa jih je v ciljnem prostoru čakala kraška jota. Direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Niko Zadnik je izpostavil: »Skupno gledano smo izredno zadovoljni z letošnjim dogodkom. Tekmovalci so nas znova navdušili s svojo prisotnostjo, dobro voljo in energijo, kar je prispevalo k zelo pozitivnemu vzdušju. Veseli smo, da lahko vsako leto organiziramo tako uspešen dogodek, ki pusti pozitiven vtis na vseh udeleženih. Zahvaljujemo se vsem, ki so sodelovali pri organizaciji, sponzorjem, brez katerih dogodka ne bi bilo, in ostalim partnerjem projekta.«

Uradni rezultati 22. Malega kraškega maratona:

Polmaraton ženske:

 1. Kršinar Neja 01:20:48
 2. Pišotek Katarina 01:25:33
 3. Gubanc Nina 01:27:36

Polmaraton moški:

 1. Bečan Timotej 01:11:34
 2. Šetrajčič Grega 01:12:11
 3. Luka Kosovel 01:12:54

Kraška 10ka ženske:

 1. 1Fajfar Nika 00:37:03
 2. Juhart Katja 00:41:10
 3. Žežlin Tina 00:42:04

Kraška 10ka moški:

 1. Hafner Domen 00:32:29
 2. Šturm Matej 00:34:12
 3. Rozman Uroš 00:34:48

Klančarjevih 6 ženske:

 1. Gorčan Andreja 00:26:20
 2. Gomizelj Lana 00:28:50
 3. Prelc Tina 00:31:13

Klančarjevih 6 moški:

 1. Rudolf Žan 00:20:26
 2. Pelko Tjaš 00:21:11
 3. Trček Jan 00:21:16

PODELJENA SO PRIZNANJA IN PLAKETE »ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV« ZA LETO 2023

Letošnjo, že 12. tradicionalno obarvano prireditev, posvečeno športu na območju Krasa in Brkinov, smo organizirali v Kulturnem domu v Hrpeljah. Šport, ki širi vrline in vrednote, povezuje ter združuje ne le športnike, temveč vse nas, smo znova doživeli na prireditvi Športnik Krasa in Brkinov, ki je potekala v četrtek, 6. marca, ob 18. uri.

Do zadnjega kotička napolnjena dvorana je gostila ne le športnike in športnice, ki so s ponosom nosili klubske majice in trenirke, ampak tudi naše mlade talente, njihove starše, stare starše, trenerje, podpornike ter ljubitelje športa, in to od Obrova do Komna ter tudi od drugod. Letos smo prireditev posvetili olimpijskim igram, ki bodo potekale v Parizu v poletnih mesecih. V naši družbi smo gostili tudi večkratnega udeleženca in dobitnika olimpijskih medalj, Rajmonda Debevca. Prireditev se je začela s prekrasno ognjeno točko in slavnostnim prižigom olimpijske bakle. Prejemniki priznanj so nato zadovoljno, a hkrati tudi v pričakovanju, čakali na voditelja, ki je z nami prehodil pot podelitve priznanj in predstavil prejemnike skupaj z županjo Občine Hrpelje-Kozina in Občine Divača, županom Občine Sežana ter županom Občine Komen.

ZA IZJEMNE ŠPORTNE DOSEŽKE MLADIH smo nagradili:

 • Mašo Benigar,
 • Mijo Mahne,
 • Gajo Zobec,
 • Enejo Ozbič Primc,
 • Živo Pfeifer,
 • Lano Pajer,
 • žensko štafeto 4×100 m OŠ Srečka Kosovela Sežana,
 • Nika Trobca,
 • Eneja Gerželja Čebrona,
 • Erika Guština,
 • Tadeja Maverja Guština,
 • Reneeja Lenzija,
 • Be Funky.

Dobitnik priznanja NAJPERSPEKTIVNEJŠI MLADI ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV 2023 je postal Ian Lazarevski za izjemen športni razvoj in perspektivne rezultate v košarki. Z KK Mego je postal kadetski prvak Srbije in osvojil 6. mesto na evropskem prvenstvu v kategoriji U-16.

Komisija za podeljevanje vsako leto podeli PRIZNANJA ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV, ki so namenjena posameznikom, ki so uspešno nastopali na uradnih tekmovanjih, a niso dosegli kriterijev za podelitev priznanj za najboljše športne dosežke. Za leto 2023 so to priznanje prejeli:

 • Karate klub Samurai Sežana,
 • Filip Muguša,
 • Marko Švara,
 • Jacquelin Košir,
 • košarkarska ekipa 3×3 Klančar žerjavi,
 • Vita Dodič.

Podelili smo tudi jubilejne plakete, in sicer:

BRONASTA PLAKETA:

 • Športnemu društvu Brkinski,
 • Teji Gulič,
 • Atletskemu klubu Hopla Sežana,
 • Boruti Sili.

SREBRNA PLAKETA:

 • Klemnu Karižu,
 • Balinarskemu klubu Gradna Obrov,
 • Nini Furlan.

ZLATA PLAKETA:

 • Branku Dikiću,
 • Albinu Žnidarčiču.

Prejemniki PLAKET ZA NAJBOLJŠE ŠPORTNE DOSEŽKE pa so:

 • Martin Zdauc za osvojitev drugega mesta na članskem evropskem prvenstvu v štafetnem zbijanju,
 • Gašper Povh za osvojeno tretje mesto na svetovnem prvenstvu v hitrostnem zbijanju v kategoriji U-23,
 • Grega Krečič za vpoklic v člansko rokometno reprezentanco,
 • Jan Luxa za naslov državnega članskega prvaka v troskoku.

Po prijetni dvojni glasbeni popestritvi prireditve smo pričakovali še razglasitev treh najprestižnejših priznanj: najboljše ekipe, športnice in športnika Krasa in Brkinov v letu 2023. Prestižni naslov NAJ ŠPORTNA EKIPA KRASA IN BRKINOV za leto 2023 si je zaslužila Mladinska ekipa NK Tabor Sežana za uvrstitev v 1. Slovensko mladinsko nogometno ligo.

NAJ ŠPORTNICA KRASA IN BRKINOV 2023 je postala Tanja Marc za osvojen naslov državne prvakinje in 5. mesto na svetovnem prvenstvu v igri posamezno. Jože Čeper je postal NAJ ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV v letu 2023 za osvojeno 4. mesto na svetovnem prvenstvu v streljanju s pištolo s središčnim vžigom na 25m.

ČASTNO LISTINO smo podelili Vojku Žiberni za zasluge v razvoju športa, zlasti košarke, v občini Sežana in za dolgoletno pedagoško delo pri poučevanju športa. Prireditev smo zaključili na nogah z bučnim aplavzom za dobitnika častne listine, ki je na koncu tudi ugasnil olimpijsko baklo.

Obveščam vas, da je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Občini Sežana za leto 2024.

Rok za prijavo na Javni razpis je do vključno ponedeljka, 11. 3. 2024.

Besedilo Javnega razpisa, Sklep o merilih, pogojih in kriterijih, celotno razpisno dokumentacijo in obrazce za poročanje dobite na naslednji povezavi: https://www.sezana.si/razpis/883866

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi soglasja Občine Sežana št. 410-22/2021-10 z dne, 25.10.2022, Zavod za šport, turizem in prost čas Sežana objavlja naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo premičnin oz. dostavnega vozila

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, MŠ:1305832, ID za DDV: SI27406199.

2. OPIS PREDMETA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Premičnina, rabljeno dostavno vozilo CITROEN C25 E, številka šasije VF7290B22UC365257, leto izdelave 1993, število prevoženih kilometrov 143.300.

3. IZHODIŠČNA CENA PREMIČNINE:

Izhodiščna cena premičnine oz. dostavnega vozila  je enaka izkustveni vrednosti in znaša 300,00 EUR. V ceno ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. POGOJI PRODAJE:

 • Premičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij;
 • premičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, kriterij za določitev najboljšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina;
 • z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba;
 • plačilo celotne kupnine v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
 • razpolagalni pravni posel se izvede po plačilu celotne kupnine.

5. POGOJI ZA UDELEŽBO:

 • Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora najkasneje do 7.2.2024 vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene premičnine, kar znaša 30,00 EUR. Varščina se vplača na transakcijski račun Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana št. SI56 0110 0600 8334 748 pod referenco 00 – 12024. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali če ne plača kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

6. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE  

Ponudba za nakup mora vsebovati:

 • izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1);
 • izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga 2);
 • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, na obrazcu »Ponudba« (priloga 3);
 • potrdilo banke o izvedeni transakciji (potrdilo o vplačilu varščine).

Le ponudba, ki vsebuje vse zgoraj navedene sestavine, se šteje za popolno ponudbo. Nepravočasne ponudbe (ponudbe, prispele po poteku roka za oddajo ponudb) in nepopolne ponudbe bodo izločene, o čemer komisija ponudnika obvesti.

7. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna še 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. ROK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudbo naj zainteresirani kupci, s pripisom »PONUDBA ZA NAKUP PREMIČNINE – NE ODPIRAJ«, pošljejo po pošti ali jo osebno dostavijo na naslednji naslov prodajalca: Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana. Ponudba mora na naslov prodajalca prispeti oziroma biti dostavljena najkasneje do 9.2.2024 do 12.00 ure.

9. KRAJ IN ČAS ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 12.2.2024, v prostorih Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, ob 13.00 (prvo nadstropje – sejna soba). Javno odpiranje bo vodila Komisija, ki jo je določil direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Ponudniki, ki želijo biti navzoči na javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati z osebnim dokumentom, predstavniki ponudnikov pa z ustreznim pisnim pooblastilom ponudnika.

 10. MERILO ZA IZBOR

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki pa ne sme biti manjša od izhodiščne cene.

V primeru, ko je podanih več ponudb z enako najvišjo ponujeno ceno, bodo s temi ponudniki izvedena dodatna pogajanja.

O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 11. DODATNE INFORMACIJE

Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje lahko interesenti dobijo na sedežu Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana v času uradnih ur na telefon 05 730 14 80, elektronska pošta: info@sport-sezana.com.

Številka: 1/JZ/2024
Sežana, 30.1.2024

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
Niko Zadnik
Direktor


PRILOGE:


SLIKE:

Na podlagi 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US in 22/19 – ZPosS; v nadaljevanju: ZDR-1) je direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana razpisal prosto delovno mesto

»ČISTILKA I« (M/Ž)
Šifra delovnega mesta  J031001

 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/nepopolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe, osnovnošolsko izobraževanje nižje stopnje/popolna nižja stopnja osnovnošolske izobrazbe ali izpolnjena osnovnošolska obveznost/nepopolna višja stopnja osnovnošolske izobrazbe,

OPIS DEL IN NALOG:

 • Izvajanje programa čiščenja infrastrukture (športnih in občasno tudi drugih objektov).
 • Čiščenje objektov, opreme in delovnih sredstev.
 • Opazovanje stanja objektov, opreme in delovnih sredstev.
 • Generalno čiščenje prostorov.
 • Skrbi za pravilno ravnanje z delovnimi sredstvi.
 • Ustrezno in racionalno uporablja pralna sredstva, čistila, stroje in naprave.
 • Obveščanje odgovornih oseb o stanju objektov, opreme in delovnih sredstev.
 • Izvajanje ukrepov s področja varstva pri delu in požarne varnosti.
 • Opravljanje drugih delovnih nalog, ki jih določajo normativni akti, program in sklepi sveta zavoda.

DRUGE POSEBNOSTI DELOVNEGA MESTA:

Delovni čas: skladno z internim pravilnikom, ki ureja delovni čas. Delo poteka popoldan in med vikendi.

Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati:

 1. Izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna

stopnja/raven in smer/področje izobrazbe ter datum in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.

Zaželeno je, da kandidat k prijavi priloži tudi kratek življenjepis in v njem, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

V izbirni postopek se bodo uvrstili le kandidati, ki bodo poslali popolno in pravočasno prijavo ter bodo izpolnjevali pogoje za zasedbo delovnega mesta.

Izbirni postopek, v katerega se uvrstijo kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta, bo potekal na podlagi pregleda prejete dokumentacije. Kandidati, ki se bodo na podlagi navedb v prijavi in dokazil, priloženih prijavi, ob upoštevanju prednostnih pogojev, izkazali za primerne, bodo povabljeni na razgovor, na katerem jim bodo ustno zastavljena vprašanja.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s 1 mesečnim poskusnim dobo, s polnim delovnim časom (40 ur/teden). Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda in na drugih lokacijah, v skladu s delovnimi obveznostmi.

Kandidati pošljejo pisne prijave s prilogami zaprti ovojnici s pripisom: »NE ODPIRAJ! za javno objavo –

»ČISTILKA I« na naslov: ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, in sicer do 06.02.2024. Za veljavne prijave štejejo tiste prijave, ki so poslane priporočeno in najkasneje zadnji dan roka za prijavo, oz. so poslane na elektronski naslov: barbara.jeric@sport-sezana.com najkasneje zadnji dan roka za prijavo, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Neizbrani kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v osmih dneh po zaključenem postopku izbire.

V objavi o prostem delovnem mestu se izraz kandidat, zapisan v moški slovnični obliki, uporablja kot

nevtralen tako za ženske kot moške.

Datum: 29.01.2024

Niko Zadnik
direktor

Športna zveza Občine Sežana, Športna zveza Komen, Športna zveza Občine Hrpelje – Kozina in občina Divača zbiramo in pozivamo vse klube in posameznike k oddaji predlogov za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za dosežke v letu 2023. Rok za oddajo predlogov se izteče v nedeljo, 28.1.2024. 

Predloge lahko oddate na spodnji povezavi. Vsi predlogi naj bodo v skladu z Merili Športnik Krasa in Brkinov, kateri je objavljen na spodnji povezavi.

Obrazec za oddajo priznanj: OBRAZEC ZA ODDAJO PREDLOGOV

Merila: Pravilnik o priznanju »Športnik Krasa in Brkinov«

Dodatne informacije dobite pri Žanu Skoku – 041 962 934 ali zan.skok@sport-sezana.com