Športna zveza Občine Sežana in Zavod ŠTIP v sklopu projekta Razgibajmo Kras organizira BREZPLAČNO Zdravo vadbo.

KDAJ: Vsak petek ob 17.15 (termin 1) in ob 18.00 (termin 2)

KJE: Telovadnica Sežana (Ljudska univerza)

Vadbeni proces bo vodil magister Fakultete za šport Rok Kavčič.

Za udeležbo je nujno potrebna predhodna prijava na spletni prijavnici TUKAJ (klik).

Število prostih mest je omejeno, začnemo v petek, 6. oktobra. 2023

Za vse dodatne informacije o Zdravi vadbi pokličite na 041 296 172 (Rok).

V soboto, 23. septembra, ko praznujemo Dan slovenskega športa, bomo na Zavodu ŠTIP in Športni zvezi Občine Sežana vsem obiskovalcem nudili brezplačno uporabo obnovljene Plezalne stene v Sežani.

Veseli nas, da lahko s svojim delovanjem pomagamo pri športnem udejstvovanju naših občanov.

Tik pred začetkom novega šolskega leta odpiramo prijave za plezalno šolo.

Več informacij o plezanju najdete TUKAJ

Spletna prijava – https://shorturl.at/chNY3

Za več informacij nam pišite na plezanje@sport-sezana.com

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi soglasja Občine Sežana št. 410-22/2021-10 z dne, 25.10.2022, Zavod za šport, turizem in prost čas Sežana objavlja naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo premičnin oz. dostavnega vozila

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, MŠ:1305832, ID za DDV: SI27406199.

2. OPIS PREDMETA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Premičnina, rabljeno dostavno vozilo CITROEN C25 E, številka šasije VF7290B22UC365257, leto izdelave 1993, število prevoženih kilometrov 143.037.

3. IZHODIŠČNA CENA PREMIČNINE:

Izhodiščna cena premičnine oz. dostavnega vozila  je enaka izkustveni vrednosti in znaša 300,00 EUR. V ceno ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. POGOJI PRODAJE:

 • Premičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij;
 • premičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, kriterij za določitev najboljšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina;
 • z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba;
 • plačilo celotne kupnine v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
 • razpolagalni pravni posel se izvede po plačilu celotne kupnine.

5. POGOJI ZA UDELEŽBO:

 • Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora najkasneje do 10.8.2023 vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene premičnine, kar znaša 30,00 EUR. Varščina se vplača na transakcijski račun Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana št. SI56 0110 0600 8334 748 pod referenco 00 – 22023. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali če ne plača kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

6. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE  

Ponudba za nakup mora vsebovati:

 • izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1);
 • izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga 2);
 • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, na obrazcu »Ponudba« (priloga 3);
 • potrdilo banke o izvedeni transakciji (potrdilo o vplačilu varščine).

Le ponudba, ki vsebuje vse zgoraj navedene sestavine, se šteje za popolno ponudbo. Nepravočasne ponudbe (ponudbe, prispele po poteku roka za oddajo ponudb) in nepopolne ponudbe bodo izločene, o čemer komisija ponudnika obvesti.

7. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna še 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. ROK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudbo naj zainteresirani kupci, s pripisom »PONUDBA ZA NAKUP PREMIČNINE – NE ODPIRAJ«, pošljejo po pošti ali jo osebno dostavijo na naslednji naslov prodajalca: Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana. Ponudba mora na naslov prodajalca prispeti oziroma biti dostavljena najkasneje do 16.8.2023 do 12.00 ure.

9. KRAJ IN ČAS ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 16.8.2023, v prostorih Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, ob 13.00 (prvo nadstropje – sejna soba). Javno odpiranje bo vodila Komisija, ki jo je določil direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Ponudniki, ki želijo biti navzoči na javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati z osebnim dokumentom, predstavniki ponudnikov pa z ustreznim pisnim pooblastilom ponudnika.

 10. MERILO ZA IZBOR

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki pa ne sme biti manjša od izhodiščne cene.

V primeru, ko je podanih več ponudb z enako najvišjo ponujeno ceno, bodo s temi ponudniki izvedena dodatna pogajanja.

O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 11. DODATNE INFORMACIJE

Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje lahko interesenti dobijo na sedežu Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana v času uradnih ur na telefon 05 730 14 80, elektronska pošta: info@sport-sezana.com.

Številka: 2/JZ/2023
Sežana, 1.8.2023

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
Niko Zadnik
Direktor


PRILOGE:


SLIKE:

Z vami že 11 let!

POZIV K VKLJUČITVI V PROJEKT RAZGIBAJMO KRAS

Vsi izvajalci športnih aktivnosti ter aktivni občani, pozor!

Športna zveza Občine Sežana (ŠZS) bo že enajsto leto zapored v zadnjem tednu septembra izvedla projekt Razgibajmo Kras za vse tiste, ki želite predstaviti organizirane vadbe, ki se izvajajo v naši občini in vanje vključiti čim več občanov.

Ker se je projekt med občani dodobra oprijel, bomo tudi v letošnjem letu občane ponovno ozavestili, da za svoje zdravje poskrbijo tudi z vsakodnevno telesno dejavnostjo, katero si lahko poiščejo v naši brošuri. Izvajalcem pa omogoča predstavitev svoje aktivnosti na enem mestu.

ŠZS bo tako pripravila brezplačno brošuro, v kateri bodo popisane vse redne vadbe.  Brošura z vsemi ponudniki športnih aktivnosti bo brezplačna in bo zadnji teden v septembru razdeljena med vsa gospodinjstva v občinah Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen v nakladi 6.000 izvodov.

BREZPLAČNA OBJAVA POPISA DEJAVNOSTI

K sodelovanju vabimo vse, ki organizirate kakršnokoli obliko vadbe (redno/periodično, individualno/skupinsko, plačljivo/ne plačljivo…) za katerokoli generacijo na območju vseh štirih občin. Vse kar morate izvajalci storiti je, da nam do 6. 9. 2023 oddate prijavo na spletnem obrazcu, ki se nahaja TUKAJ (klik).

MOŽNOST OGLAŠEVANJA V BROŠURI

Vsem, ki si želite vašo vadbo še bolj izpostaviti, nudimo možnost celostranskega oglaševanja v brošuri. Brošura bo natisnjena v nakladi 6.000 izvod. Znesek oglaševanja znaša 50,00 €. Če želite, vam letak lahko izdelamo. Cena izdelave oglasa je 50,00 €. Najkasneje do 6. 9. 2023 pošljite na spodnji e-naslov izdelan letak – oglas dimenzije 150 mm x 150 mm + 3 mm porezave oz. točna navodila za pripravo letaka, če želite, da vam ga mi pripravimo. Vsi prispeli predlogi bodo objavljeni tudi na spletni strani www.gibamkrasno.si.

Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki 041 962 934 ali na e-pošti zan.skok@sport-sezana.com.

Pomembno je, da občanom omogočimo redno športno udejstvovanje ter jih seznanimo s programi, ki se izvajajo pri nas.

V sklopu praznike Občine Sežana, Zavod za šport, turizem in prosti čas ter Športna zveza občine Sežana pripravljata dan sežanskega športa. Zadnjo soboto v avgustu se bodo v mestnem parku že tradicionalno predstavila vsa športna društva, ki delujejo na območju sežanske občine. Predstavitvene aktivnosti, ki jih bodo pripravili si boste lahko ogledali ali se jim aktivno priključili.

Ker pa je dan športa namenjen promociji športa, spodbujanja telesne aktivnosti in športni rekreaciji, bodo organizirani tudi trije športni turnirji: košarkarski, nogometni in odbojkarski. Potekali bodo v sežanskem športnem parku v popoldanskih urah.

Več informacij o turnirjih bomo objavili v naslednjih dneh.

Na podlagi 4. člena Pravilnika o splošnih pogojih oddajanja športnih objektov v najem z dne 30.10.2007 in na podlagi 71. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

RAZPIS ZA KORIŠČENJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA ZA IZVAJALCE LPŠ OBČINE SEŽANA V SEZONI 2023/2024

Predmet razpisa so prosti termini za koriščenje športnih objektov v sezoni 2022/23 za izvajalce LPŠ Občine Sežana, ki so v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju Zavod ŠTIP):

 • Športna dvorana Sežana, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Srednje šole Sežana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Danila Žerjala Dutovlje, Dutovlje 135, Dutovlje, p.št. 4018, k.o. Dutovlje
 • Telovadnica Sežana, Bazoviška ul. 11. Sežana, p.št. 4023/4, k.o. Sežana
 • Plesna dvorana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Nogometni stadion Rajko Štolfa, Kosovelova ul. 1a, Sežana, p.št. 2990, k.o. Sežana
 • Pomožno nogometno igrišče, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Balinarska dvorana Darka Guština, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana

Na razpis se lahko prijavijo društva in klubi ter javni zavodi s sedežem v Občini Sežana.

Read more

V skladu s 68. in 69. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

NAMERO O ODDAJI NEPREMIČNINE V BREZPLAČNO UPORABO

1. Naziv in sedež upravljavca

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova 1c, Sežana

2. Opis predmeta in čas oddaje v najem:

1.)poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št.198, v neto tlorisni površini  12,5 m2, ki se nahaja na naslovu Bazoviška 11, 6210 Sežana, na parcelni številki  4023/4, 2455-SEŽANA.

2.)poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št.198, v neto tlorisni površini  15,9 m2, ki se nahaja na naslovu Bazoviška 11, 6210 Sežana, na parcelni številki  4023/4, 2455-SEŽANA

3.) poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št. 314 v neto tlorisni površini  10,7 m2, ki se nahaja na naslovu Kosovelova ulica 5A, 6210 Sežana, na parcelni številki 2995, 2455-SEŽANA

4.) poslovnega prostora, v katastru stavb označenega z ID št. 314 v neto tlorisni površini  10,2 m2, ki se nahaja na naslovu Kosovelova ulica 5A, 6210 Sežana, na parcelni številki 2995 , 2455-SEŽANA

Za oddajo v brezplačno uporabo poslovnega prostora, navedenega v prejšnjem odstavku, bo sklenjena neposredna pogodba za določen čas 10 mesecev in sicer od 1.9.2023 do 30.06.2024. Poslovni prostor se oddaja v brezplačno uporabo za potrebe opravljanja javnih nalog (nadomestne pisarne za potrebe šole).

3. Rok za sprejem ponudbe ali izjava o interesu
Rok za sprejem ponudbe oziroma izjave o interesu je do vključno 7. 8. 2023.
Pogodba o oddaji nepremičnine v najem bo sklenjena po preteku najmanj 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani www.sport-sezana.com.

4. Oblika in pogoji, pod katerimi se predloži izjava o interesu
Interes izkažejo stranke pisno na naslov: ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana,  ali na elektronski naslov: info@sport-sezana.com

5. Pogajanja oziroma način dodelitve v najem ter najnižja najemnina
Poslovni prostori se oddajo v uporabo osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog.

6. Način in rok plačila
Obratovalne stroške in druge stroške v sorazmernem deležu, in sicer stroške dobave energije (elektrika, plin, ogrevanje), stroške odvoza smeti in odpadkov, stroške čiščenja skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča, stroške porabe vode, stroške kanalizacije in druge komunalne storitve, stroške protipožarne varnosti, stroške zavarovanja, stroške obratovanja in tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov in skupnih prostorov, delov, objektov in naprav stavbe ter funkcionalnega zemljišča se plačuje na podlagi izstavljenih računih.

Plačilo obratovalnih stroškov, je bistvena sestavina najemne pogodbe.

7. Neplačevanje v roku je razlog za odpoved najemne pogodbe.

8. Navedba morebitnega obstoja predkupne pravice
Predkupne/prednostne pravice ni.

9. Informacije, kje in pod kakšnimi pogoji se lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu ravnanja zaradi oblikovanja ponudbe in možnosti ogleda ter kontaktne osebe
Vse dodatne informacije v zvezi z oddajo v najem lahko interesenti dobijo na Zavodu ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, Sežana ali na elektronski naslov: info@sport-sezana.com

Ogled je možen po predhodnem dogovoru.

10. Direktor lahko postopek oddaje v najem ustavi kadarkoli do sklenitve najemne pogodbe brez posebne obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti.

11. Morebitni drugi pogoji in posebnosti pravnega posla
Nepremičnina se oddaja v najem v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018).

Niko Zadnik
direktor

Namera o oddaji nepremičnine v brezplačno uporabo.PDF

V času poletnih počitnic vam v Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana nudimo NOVOST in sicer enodnevni izlet na morje v dveh terminih (29.6. in 6.7.). Predviden odhod iz Sežane je ob 8.45 in predviden prihod okrog 16.30. Točna lokacija odhoda bo znana nekaj dni pred odhodom.

Cena enodnevnega izleta na morje znaša 33,00 EUR. V ceno je vključeno: Avtobusni prevoz na relaciji Sežana – Izola – Sežana, malica in kosilo, šola jadranja ali veslanja, kopanje ter strokovno vodstvo.

Za prvi termin zbiramo prijave do torka 27.6., za drugi termin pa do torka 4.7. Število mest je omejeno.

Povezave do prijavnega obrazca https://l8.nu/qtyP

Več informacij na 041 962 934 (Žan).

Prejšnji teden smo v sklopu programa Hura prosti čas izvedli predstavitev plezanja za učence prve triade Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana. Zavedamo se namreč, da je moč rok in ramenskega obroča v zadnjih letih v velikem upadu, plezanje pa predstavlja idealno priložnost za rešitev tega problema.

Po kratki predstavitvi so se lahko tudi učenci in učenke preizkusili v plezanju na mali in veliki plezalni steni. Ura je hitro minila in v šolo so odšli bogatejši za novo izkušnjo. Nasmeh na ustih seveda tudi ni manjkal.

Z veseljem pa vam lahko povemo, da bo z novim šolskim letom v Sežani zopet zaživela plezalna stena. Omogočen bo vpis otrok v plezalni krožek in rekreacija za starejše.

Več informacij bomo objavili kmalu.