Tik pred začetkom novega šolskega leta odpiramo prijave za plezalno šolo.

Več informacij o plezanju najdete TUKAJ

Spletna prijava – https://shorturl.at/chNY3

Za več informacij nam pišite na plezanje@sport-sezana.com

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi soglasja Občine Sežana št. 410-22/2021-10 z dne, 25.10.2022, Zavod za šport, turizem in prost čas Sežana objavlja naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo premičnin oz. dostavnega vozila

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, MŠ:1305832, ID za DDV: SI27406199.

2. OPIS PREDMETA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Premičnina, rabljeno dostavno vozilo CITROEN C25 E, številka šasije VF7290B22UC365257, leto izdelave 1993, število prevoženih kilometrov 143.037.

3. IZHODIŠČNA CENA PREMIČNINE:

Izhodiščna cena premičnine oz. dostavnega vozila  je enaka izkustveni vrednosti in znaša 300,00 EUR. V ceno ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. POGOJI PRODAJE:

  • Premičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij;
  • premičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, kriterij za določitev najboljšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina;
  • z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba;
  • plačilo celotne kupnine v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
  • razpolagalni pravni posel se izvede po plačilu celotne kupnine.

5. POGOJI ZA UDELEŽBO:

  • Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora najkasneje do 10.8.2023 vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene premičnine, kar znaša 30,00 EUR. Varščina se vplača na transakcijski račun Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana št. SI56 0110 0600 8334 748 pod referenco 00 – 22023. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali če ne plača kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

6. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE  

Ponudba za nakup mora vsebovati:

  • izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1);
  • izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga 2);
  • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, na obrazcu »Ponudba« (priloga 3);
  • potrdilo banke o izvedeni transakciji (potrdilo o vplačilu varščine).

Le ponudba, ki vsebuje vse zgoraj navedene sestavine, se šteje za popolno ponudbo. Nepravočasne ponudbe (ponudbe, prispele po poteku roka za oddajo ponudb) in nepopolne ponudbe bodo izločene, o čemer komisija ponudnika obvesti.

7. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna še 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. ROK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudbo naj zainteresirani kupci, s pripisom »PONUDBA ZA NAKUP PREMIČNINE – NE ODPIRAJ«, pošljejo po pošti ali jo osebno dostavijo na naslednji naslov prodajalca: Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana. Ponudba mora na naslov prodajalca prispeti oziroma biti dostavljena najkasneje do 16.8.2023 do 12.00 ure.

9. KRAJ IN ČAS ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 16.8.2023, v prostorih Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, ob 13.00 (prvo nadstropje – sejna soba). Javno odpiranje bo vodila Komisija, ki jo je določil direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Ponudniki, ki želijo biti navzoči na javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati z osebnim dokumentom, predstavniki ponudnikov pa z ustreznim pisnim pooblastilom ponudnika.

 10. MERILO ZA IZBOR

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki pa ne sme biti manjša od izhodiščne cene.

V primeru, ko je podanih več ponudb z enako najvišjo ponujeno ceno, bodo s temi ponudniki izvedena dodatna pogajanja.

O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 11. DODATNE INFORMACIJE

Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje lahko interesenti dobijo na sedežu Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana v času uradnih ur na telefon 05 730 14 80, elektronska pošta: info@sport-sezana.com.

Številka: 2/JZ/2023
Sežana, 1.8.2023

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana
Niko Zadnik
Direktor


PRILOGE:


SLIKE:

Z vami že 11 let!

POZIV K VKLJUČITVI V PROJEKT RAZGIBAJMO KRAS

Vsi izvajalci športnih aktivnosti ter aktivni občani, pozor!

Športna zveza Občine Sežana (ŠZS) bo že enajsto leto zapored v zadnjem tednu septembra izvedla projekt Razgibajmo Kras za vse tiste, ki želite predstaviti organizirane vadbe, ki se izvajajo v naši občini in vanje vključiti čim več občanov.

Ker se je projekt med občani dodobra oprijel, bomo tudi v letošnjem letu občane ponovno ozavestili, da za svoje zdravje poskrbijo tudi z vsakodnevno telesno dejavnostjo, katero si lahko poiščejo v naši brošuri. Izvajalcem pa omogoča predstavitev svoje aktivnosti na enem mestu.

ŠZS bo tako pripravila brezplačno brošuro, v kateri bodo popisane vse redne vadbe.  Brošura z vsemi ponudniki športnih aktivnosti bo brezplačna in bo zadnji teden v septembru razdeljena med vsa gospodinjstva v občinah Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen v nakladi 6.000 izvodov.

BREZPLAČNA OBJAVA POPISA DEJAVNOSTI

K sodelovanju vabimo vse, ki organizirate kakršnokoli obliko vadbe (redno/periodično, individualno/skupinsko, plačljivo/ne plačljivo…) za katerokoli generacijo na območju vseh štirih občin. Vse kar morate izvajalci storiti je, da nam do 6. 9. 2023 oddate prijavo na spletnem obrazcu, ki se nahaja TUKAJ (klik).

MOŽNOST OGLAŠEVANJA V BROŠURI

Vsem, ki si želite vašo vadbo še bolj izpostaviti, nudimo možnost celostranskega oglaševanja v brošuri. Brošura bo natisnjena v nakladi 6.000 izvod. Znesek oglaševanja znaša 50,00 €. Če želite, vam letak lahko izdelamo. Cena izdelave oglasa je 50,00 €. Najkasneje do 6. 9. 2023 pošljite na spodnji e-naslov izdelan letak – oglas dimenzije 150 mm x 150 mm + 3 mm porezave oz. točna navodila za pripravo letaka, če želite, da vam ga mi pripravimo. Vsi prispeli predlogi bodo objavljeni tudi na spletni strani www.gibamkrasno.si.

Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki 041 962 934 ali na e-pošti zan.skok@sport-sezana.com.

Pomembno je, da občanom omogočimo redno športno udejstvovanje ter jih seznanimo s programi, ki se izvajajo pri nas.