Praznično drsališče na Lipovem listu v Sežani, ki je svoja vrata odprlo v 21. decembra 2022, je kljub nenavadno visokim decembrskim temperaturam v mesto vneslo zimsko vzdušje, veselje in užitek na 300 kvadratnih metrov veliki ledeni ploskvi. Odziv in obisk občanov sta bila nad pričakovanji. V slabem mesecu dni smo na drsališču našteli več kot 10.000 drsalcev.

Drsališče smo v dopoldanskem času odstopili tudi učencem Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana in Osnovne šole Dutovlje, da so drsališče uporabljali med urami rednega pouka športne vzgoje.

Hvala prav vsakemu izmed vas, da ste prišli in podprli projekt. Hvala ponudnikom, ki ste soustvarjali praznično dogajanje in hvala organizacijam: Klančar Žerjavi d.o.o, Vinakras z.o.o., Kraški vodovod Sežana d.o.o., Elektro Primorska d.d., Kobilarna Lipica d.o.o., Rent&Event, Ljubiša Smiljanić s.p. in ZGRS Sežana, ki ste nas podprli pri projektu.

V nedeljo, 22.1.2023, smo na prazničnem drsališču zaprli vrata. Čeprav smo šele dobro zakorakali v novo leto, se organizatorji – Občina Sežana, Zavod ŠTIP in ORA Krasa in Brkinov – že oziramo proti letošnjemu decembru.

Športna zveza Občine Sežana, Športna zveza Komen, Športna zveza Občine Hrpelje – Kozina in občina Divača zbiramo in pozivamo vse klube in posameznike k oddaji predlogov za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za dosežke v letu 2022. Rok za oddajo predlogov se izteče v ponedeljek, 30.1.2023. Tudi leto 2022 je zaznamovala epidemija, vendar so se ob upoštevanju ukrepov zvrstila skoraj vsa športna tekmovanja, trenažni proces pa je potekali bolj kot ne nemoteno.

Predloge lahko oddate na spodnji povezavi. Vsi predlogi naj bodo v skladu z Merili Športnik Krasa in Brkinov, kateri je objavljen na spodnji povezavi.

Obrazec za oddajo priznanj:

Merila: Pravilnik o priznanju »Športnik Krasa in Brkinov«

Dodatne informacije dobite pri Žanu Skoku – 041 962 934 ali zan.skok@sport-sezana.com

Na podlagi 51. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18) ter na podlagi soglasja Občine Sežana št. 410-22/2021-10 z dne, 25.10.2022, Zavod za šport, turizem in prost čas Sežana objavlja naslednje:

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo premičnin oz. dostavnega vozila

1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, MŠ:1305832, ID za DDV: SI27406199.

2. OPIS PREDMETA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB:

Premičnina, rabljeno dostavno vozilo CITROEN C25 E, številka šasije VF7290B22UC365257, leto izdelave 1993, število prevoženih kilometrov 143.037.

3. IZHODIŠČNA CENA PREMIČNINE:

Izhodiščna cena premičnine oz. dostavnega vozila  je enaka izkustveni vrednosti in znaša 600,00 EUR. V ceno ni vključen davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.

4. POGOJI PRODAJE:

 • Premičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«. Zato kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij;
 • premičnina bo prodana najugodnejšemu ponudniku, kriterij za določitev najboljšega ponudnika je najvišja ponujena kupnina;
 • z izbranim ponudnikom bo sklenjena prodajna pogodba;
 • plačilo celotne kupnine v roku 15 dni od sklenitve prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe;
 • razpolagalni pravni posel se izvede po plačilu celotne kupnine.

5. POGOJI ZA UDELEŽBO:

 • Ponudnik, ki želi sodelovati v postopku, mora najkasneje do poteka roka za oddajo ponudb (to je do 24.1.2023 do 12.00) vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene premičnine, kar znaša 60,00 EUR. Varščina se vplača na transakcijski račun Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana  št. SI56 0110 0600 8334 748. Izbranemu ponudniku se vplačana varščina všteje v kupnino, ostalim ponudnikom pa se vrne brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik ima pravico zadržati varščino v primeru, da izbrani ponudnik odstopi od ponudbe ali če ne plača kupnine v roku 15 dni od sklenitve pogodbe in prodajalec zaradi tega razdre pogodbo oziroma odstopi od pogodbe.

6. OBVEZNA VSEBINA PONUDBE  

Ponudba za nakup mora vsebovati:

 • izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku« (priloga 1);
 • izpolnjen obrazec »Izjava o sprejemu pogojev javnega zbiranja ponudb« (priloga 2);
 • ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene, na obrazcu »Ponudba« (priloga 3);
 • potrdilo banke o izvedeni transakciji (potrdilo o vplačilu varščine).

Le ponudba, ki vsebuje vse zgoraj navedene sestavine, se šteje za popolno ponudbo. Nepravočasne ponudbe (ponudbe, prispele po poteku roka za oddajo ponudb) in nepopolne ponudbe bodo izločene, o čemer komisija ponudnika obvesti.

7. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna še 30 dni po poteku roka za oddajo ponudb.

8. ROK ZA ODDAJO PONUDB

Ponudbo naj zainteresirani kupci, s pripisom »PONUDBA ZA NAKUP PREMIČNINE – NE ODPIRAJ«, pošljejo po pošti ali jo osebno dostavijo na naslednji naslov prodajalca: Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica1c, 6210 Sežana. Ponudba mora na naslov prodajalca prispeti oziroma biti dostavljena najkasneje do 24.1.2023 do 12.00 ure.

9. KRAJ IN ČAS ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo 24.1.2023, v prostorih Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana, ob 13.00 (prvo nadstropje – sejna soba). Javno odpiranje bo vodila Komisija, ki jo je določil direktor Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Ponudniki, ki želijo biti navzoči na javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati z osebnim dokumentom, predstavniki ponudnikov pa z ustreznim pisnim pooblastilom ponudnika.

 10. MERILO ZA IZBOR

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno, ki pa ne sme biti manjša od izhodiščne cene.

V primeru, ko je podanih več ponudb z enako najvišjo ponujeno ceno, bodo s temi ponudniki izvedena dodatna pogajanja.

O dokončni izbiri najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki pisno obveščeni v roku 8 dni od izbire.

Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

 11. DODATNE INFORMACIJE

Besedilo javnega zbiranja ponudb s prilogami je objavljeno na spletni strani Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana. Vsa pojasnila in dodatne informacije glede prodajnih pogojev in predmeta prodaje lahko interesenti dobijo na sedežu Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana v času uradnih ur na telefon 05 730 14 80, elektronska pošta: info@sport-sezana.com.

Številka: 1/JZ/2023

Sežana, 10.1.2023

Niko Zadnik
Direktor


PRILOGE:


SLIKE:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana na podlagi določil 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) v povezavi z 57. in 52. členom istega zakona objavlja

NAMERE O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V BREZPLAČNO UPORABO

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana bo v skladu s prvim odstavkom 68. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018) oddal v brezplačno uporabo prostore:

1. stavbe št. 2175, katera stoji na parceli 2995 k.o. Sežana, na naslovu Kosovelova 5b, 6210 Sežana, v skupni tlorisni površini 19,04 m2, BK SKALI Sežana

2. stavbe št. 314, katera stoji na parceli 2995 k.o. Sežana, na naslovu Kosovelova 5a, 6210 Sežana, v skupni tlorisni površini 12,77 m2, RK MITOLU Sežana

3. stavbe št. 2061, katera stoji na parceli 2990 in 6091/21 obe k.o. Sežana, na naslovu Kosovelova 1c, 6210 Sežana, v skupni tlorisni površini 33,79 m2, NK Taboru Sežana

Niko Zadnik
direktor

 1. namera BK Skala.pdf
 2. namera RK Mitol.pdf
 3. Namera NK Tabor.pdf