Na podlagi 4. člena Pravilnika o splošnih pogojih oddajanja športnih objektov v najem z dne 30.10.2007 in na podlagi 71. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

RAZPIS ZA KORIŠČENJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA ZA IZVAJALCE LPŠ OBČINE SEŽANA V SEZONI 2022/2023

Predmet razpisa so prosti termini za koriščenje športnih objektov v sezoni 2022/23 za izvajalce LPŠ Občine Sežana, ki so v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju Zavod ŠTIP):

 • Športna dvorana Sežana, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Srednje šole Sežana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Danila Žerjala Dutovlje, Dutovlje 135, Dutovlje, p.št. 4018, k.o. Dutovlje
 • Telovadnica Sežana, Bazoviška ul. 11. Sežana, p.št. 4023/4, k.o. Sežana
 • Plesna dvorana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Nogometni stadion Rajko Štolfa, Kosovelova ul. 1a, Sežana, p.št. 2990, k.o. Sežana
 • Pomožno nogometno igrišče, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Balinarska dvorana Darka Guština, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana

Na razpis se lahko prijavijo društva in klubi ter javni zavodi s sedežem v Občini Sežana.

Read more

Na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)  Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO PROSTORA V NAJEM

 1. Naziv in sedež upravljavca stvarnega premoženja:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova 1c, Sežana

 • Opis predmeta oddaje v najem:

Oddaja se BALETNO SOBO na naslovu Bazoviška ulica 9, 6210 Sežana; parcela: 4023/4, katastrska občina: 2455-SEŽANA.

Baletna soba meri 70 m².

Baletna soba ima lastne sanitarije: 7 m².

 • Pogoji oddaje:

Baletna soba se oddaja v najem za izvajanje športne dejavnosti.

Poleg baletne sobe dobi najemnik pravico do uporabe lastnih sanitarij in skupnega hodnika.

Najemodajalec ne zagotavlja čiščenja najetih prostorov.

Najemnik je dolžan plačevati tudi obratovalne stroške, vezane na uporabo prostorov, ki se določijo v najemni pogodbi.

Najemna pogodba se sklepa za obdobje 3 let.

Najemodajalec si pridržuje pravico zavrniti vse prijave za namero, ki ne ustrezajo primerni dejavnosti. Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 3 eur/m² brez DDV. V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

Izhodiščna cena ne vključuje obratovalnih stroškov. Obratovalni stroški za tekoče leto se plačujejo na osnovi obračunanih stroškov preteklega leta in sicer v višini 13%. (izračunan % površine v uporabi glede na celotno površino objekta). Ocenjeni obratovalni stroški so 100 eur/mesečno z ddv.

Plačilo najemnine na način kot je opisan zgoraj ter plačilo obratovalnih stroškov, je bistvena sestavina najemne pogodbe.

Najemnina in obratovalni stroški se bodo plačevali mesečno, na podlagi izstavljenega računa, najkasneje do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Notranjo opremo za ureditev prostorov in ostala sredstva za delo priskrbi najemnik na svoje stroške.

 • Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor:

Rok za podajo ponudbe je 20 dni od objave namere na spletni strani www.sport-sezana.com.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov do vključno 26.7.2022 do 12 ure oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno najpozneje zadnji dan objave.  

Javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2022, ob 13. uri, v prostorih Zavoda ŠTIP.

V primeru, če bo prispelo dve ali več enakih najvišjih ponudb, se bodo z zainteresiranimi, ki so podali ponudbe, opravila pogajanja o ceni.

Neposredna pogodba bo sklenjena z najboljšim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno  po poteku najmanj 20 dni od datuma objave te namere na spletni strani Zavoda ŠTIP.

Za izbor ponudnika bosta uporabljeni merili:

– izvajanje športne dejavnost.

– najvišja ponujena cena najema.

 • Ponudbo se posreduje na naslov:

Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana. Vloga se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »vloga za najem prostorov«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

– svoje kontaktne podatke (naziv firme, ime in priimek odgovorne osebe, naslov, telefonsko številko in ime in priimek kontaktne osebe),

– izjavo, da bo nepremičnino uporabljala za opravljanje športne dejavnosti

– višino ponujene mesečne najemnine.

 • Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:

Ogled je možen po predhodni najavi.

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu najema se lahko pridobijo na Zavodu ŠTIP tel. št. 05 7301480, ali na meil: matej.glavina@sport-sezana.com, kontaktna oseba Matej Glavina.

 • Sklenitev pogodbe:

Pogodba mora biti sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri. Če izbrana zainteresirana oseba ne bo podpisala pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko Zavod ŠTIP pozove k sklenitvi pogodbe naslednjo najvišjo oddano ponudbo, prvoizbrana zainteresirana oseba pa v tem primeru ni več upravičena do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača najemnik. Pogodba se bo sklenila na način videno – oddano, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Zainteresirane osebe s posredovanjem vloge dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Zavod ŠTIP bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja vlog, uporabil le za namen poziva k sklenitvi pogodbe o oddaji.

Zavod ŠTIP lahko do sklenitve pravnega posla oziroma pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Aleks Štolfa
direktor

NAMERA O ODDAJI.PDF