Športna zveza Občine Sežana in Zavod ŠTIP v sklopu projekta Razgibajmo Kras organizira BREZPLAČNO Zdravo vadbo.

KDAJ, KJE, KAKO? → Vadba bo potekala vsak petek ob 17.30 in 18.30. Vadbeni proces bo vodil magister Fakultete za šport Rok Kavčič.

Za udeležbo je nujno potrebna predhodna prijava na spletni prijavnici TUKAJ (klik).

Število prostih mest je omejeno, začnemo v petek, 7. oktobra. 2022

Za vse dodatne informacije o Zdravi vadbi pokličite na 041 296 172 (Rok).

Ker sta rekreacija in šport pomembna dela našega življenja in pripomoreta k dobremu počutju, bomo tudi v sezoni 2022/2023 vsem zainteresiranim omogočili izvajanje rekreativnih dejavnosti v športnih objektih, s katerimi upravljamo.

Vse zainteresirane vabimo, da svoje željene termine oddajo na spodnji prijavnici. Ker so objekti zelo zasedeni, vas prosimo, da vpišete več opcijskih terminov, v katerih bi želeli izvajati športno aktivnost. V primer, da ne bo možno upoštevati prve možnosti, bomo upoštevali drugo ali tretjo ali se z vami osebno posvetovali za izbor termina. Kot že veste, imajo pred rekreacijo prednost šolski šport ter izvajalci Letnega programa športa v Občini Sežana.

V obrazec dosledno vpišite podatke, saj so le-ti osnova za pripravo pogodbe o najemu.

Obenem vas obveščamo vas, da se bo s 1. 9. 2022 spremenil CENIK. Nove cene športnih objektov v upravljanju Zavoda ŠTIP.

PRIJAVNICA: Najem športnih površin za rekreacijo

Za vse dodatne informacije se lahko obrnite na telefonsko številko 041 295 393.

Z vami že 10 let!

POZIV K VKLJUČITVI V PROJEKT RAZGIBAJMO KRAS

Vsi izvajalci športnih aktivnosti ter aktivni občani, pozor!

Športna zveza Občine Sežana (ŠZS) bo že deseto leto zapored v zadnjem tednu septembra izvedla projekt Razgibajmo Kras za vse tiste, ki želite predstaviti organizirane vadbe, ki se izvajajo v naši občini in vanje vključiti čim več občanov.

Ker se je projekt med občani dodobra oprijel, bomo tudi v letošnjem letu občane ponovno ozavestili, da za svoje zdravje poskrbijo tudi z vsakodnevno telesno dejavnostjo, katero si lahko poiščejo v naši brošuri; vam izvajalcem športnih aktivnosti pa omogočili, da svoje aktivnosti predstavite na enem mestu.

ŠZS bo tako pripravila brezplačno brošuro, v kateri bodo popisane vse redne vadbe.  Brošura z vsemi ponudniki športnih aktivnosti bo brezplačna in bo zadnji teden v septembru razdeljena med vsa gospodinjstva v občinah Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen v nakladi 6.000 izvodov.

BREZPLAČNA OBJAVA POPISA DEJAVNOSTI

K sodelovanju vabimo vse, ki organizirate kakršnokoli obliko vadbe (redno/periodično, individualno/skupinsko, plačljivo/ne plačljivo…) za katerokoli generacijo na območju vseh štirih občin.

!NOVO! Vse kar morate izvajalci storiti je, da nam do 5. 9. 2022 oddate prijavo na spletnem obrazcu, ki se nahaja TUKAJ (klik).

MOŽNOST OGLAŠEVANJA V BROŠURI

Vsem, ki si želite vašo vadbo še bolj izpostaviti, nudimo možnost celostranskega oglaševanja v brošuri. Brošura bo natisnjena v nakladi 6.000 izvod. Znesek oglaševanja znaša 50,00 €. Če želite, vam letak lahko izdelamo. Cena izdelave oglasa je 50,00 €. Najkasneje do 5. 9. 2022 pošljite na spodnji e-naslov izdelan letak – oglas dimenzije 150 mm x 150 mm + 3 mm porezave oz. točna navodila za pripravo letaka, če želite, da vam ga mi pripravimo. Vsi prispeli predlogi bodo objavljeni tudi na spletni strani www.gibamkrasno.si.

Vse dodatne informacije dobite na telefonski številki 041 295 393 ali na e-pošti niko.zadnik@sport-sezana.com. Pomembno je, da občanom omogočimo redno športno udejstvovanje ter jih seznanimo s programi, ki se izvajajo pri nas.


Na podlagi 4. člena Pravilnika o splošnih pogojih oddajanja športnih objektov v najem z dne 30.10.2007 in na podlagi 71. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

RAZPIS ZA KORIŠČENJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V UPRAVLJANJU ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA ZA IZVAJALCE LPŠ OBČINE SEŽANA V SEZONI 2022/2023

Predmet razpisa so prosti termini za koriščenje športnih objektov v sezoni 2022/23 za izvajalce LPŠ Občine Sežana, ki so v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (v nadaljevanju Zavod ŠTIP):

 • Športna dvorana Sežana, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Srednje šole Sežana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Športna dvorana Danila Žerjala Dutovlje, Dutovlje 135, Dutovlje, p.št. 4018, k.o. Dutovlje
 • Telovadnica Sežana, Bazoviška ul. 11. Sežana, p.št. 4023/4, k.o. Sežana
 • Plesna dvorana, Stjenkova ul. 3, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Nogometni stadion Rajko Štolfa, Kosovelova ul. 1a, Sežana, p.št. 2990, k.o. Sežana
 • Pomožno nogometno igrišče, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana
 • Balinarska dvorana Darka Guština, Kosovelova ul. 5a, Sežana, p.št. 2995, k.o. Sežana

Na razpis se lahko prijavijo društva in klubi ter javni zavodi s sedežem v Občini Sežana.

Preberi več

Na podlagi 9. in 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18)  Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE ZA ODDAJO PROSTORA V NAJEM

 1. Naziv in sedež upravljavca stvarnega premoženja:

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova 1c, Sežana

 • Opis predmeta oddaje v najem:

Oddaja se BALETNO SOBO na naslovu Bazoviška ulica 9, 6210 Sežana; parcela: 4023/4, katastrska občina: 2455-SEŽANA.

Baletna soba meri 70 m².

Baletna soba ima lastne sanitarije: 7 m².

 • Pogoji oddaje:

Baletna soba se oddaja v najem za izvajanje športne dejavnosti.

Poleg baletne sobe dobi najemnik pravico do uporabe lastnih sanitarij in skupnega hodnika.

Najemodajalec ne zagotavlja čiščenja najetih prostorov.

Najemnik je dolžan plačevati tudi obratovalne stroške, vezane na uporabo prostorov, ki se določijo v najemni pogodbi.

Najemna pogodba se sklepa za obdobje 3 let.

Najemodajalec si pridržuje pravico zavrniti vse prijave za namero, ki ne ustrezajo primerni dejavnosti. Najemnik brez soglasja najemodajalca ne sme poslovnega prostora, niti delno, oddati v podnajem.

Izhodiščna mesečna najemnina znaša 3 eur/m² brez DDV. V skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost se za predmet najema ne obračunava DDV, zato v ceni ni upoštevan.

Izhodiščna cena ne vključuje obratovalnih stroškov. Obratovalni stroški za tekoče leto se plačujejo na osnovi obračunanih stroškov preteklega leta in sicer v višini 13%. (izračunan % površine v uporabi glede na celotno površino objekta). Ocenjeni obratovalni stroški so 100 eur/mesečno z ddv.

Plačilo najemnine na način kot je opisan zgoraj ter plačilo obratovalnih stroškov, je bistvena sestavina najemne pogodbe.

Najemnina in obratovalni stroški se bodo plačevali mesečno, na podlagi izstavljenega računa, najkasneje do 20. v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Notranjo opremo za ureditev prostorov in ostala sredstva za delo priskrbi najemnik na svoje stroške.

 • Rok za oddajo ponudb in merilo za izbor:

Rok za podajo ponudbe je 20 dni od objave namere na spletni strani www.sport-sezana.com.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo prispele na naslov do vključno 26.7.2022 do 12 ure oz. bodo oddane po pošti z oznako priporočeno najpozneje zadnji dan objave.  

Javno odpiranje ponudb bo 1. 8. 2022, ob 13. uri, v prostorih Zavoda ŠTIP.

V primeru, če bo prispelo dve ali več enakih najvišjih ponudb, se bodo z zainteresiranimi, ki so podali ponudbe, opravila pogajanja o ceni.

Neposredna pogodba bo sklenjena z najboljšim ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo ceno  po poteku najmanj 20 dni od datuma objave te namere na spletni strani Zavoda ŠTIP.

Za izbor ponudnika bosta uporabljeni merili:

– izvajanje športne dejavnost.

– najvišja ponujena cena najema.

 • Ponudbo se posreduje na naslov:

Zavod ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana. Vloga se posreduje v zaprti ovojnici, z nazivom »vloga za najem prostorov«. V ponudbi mora ponudnik obvezno navesti:

– svoje kontaktne podatke (naziv firme, ime in priimek odgovorne osebe, naslov, telefonsko številko in ime in priimek kontaktne osebe),

– izjavo, da bo nepremičnino uporabljala za opravljanje športne dejavnosti

– višino ponujene mesečne najemnine.

 • Ogled, dodatna pojasnila in kontaktna oseba:

Ogled je možen po predhodni najavi.

Podrobnejše informacije o pogojih in predmetu najema se lahko pridobijo na Zavodu ŠTIP tel. št. 05 7301480, ali na meil: matej.glavina@sport-sezana.com, kontaktna oseba Matej Glavina.

 • Sklenitev pogodbe:

Pogodba mora biti sklenjena v roku petnajst (15) dni po opravljeni izbiri. Če izbrana zainteresirana oseba ne bo podpisala pogodbe v petih (5) delovnih dneh po pozivu, lahko Zavod ŠTIP pozove k sklenitvi pogodbe naslednjo najvišjo oddano ponudbo, prvoizbrana zainteresirana oseba pa v tem primeru ni več upravičena do najema.

Vse morebitne stroške v zvezi s sklenitvijo pogodbe plača najemnik. Pogodba se bo sklenila na način videno – oddano, zato morebitne reklamacije po sklenitvi pogodbe ne bodo upoštevane.

Zainteresirane osebe s posredovanjem vloge dajo osebno privolitev posameznika za obdelavo osebnih podatkov. Zavod ŠTIP bo osebne podatke, ki jih bodo potencialni najemniki posredovali v času zbiranja vlog, uporabil le za namen poziva k sklenitvi pogodbe o oddaji.

Zavod ŠTIP lahko do sklenitve pravnega posla oziroma pogodbe, postopek oddaje v najem brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi.

Aleks Štolfa
direktor

NAMERA O ODDAJI.PDF

V času poletnih počitnic vam v Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana nudimo vključitev otroka  v aktiven program Poletnega športnega kampa s pisano izbiro aktivnosti, pri organizaciji katerih nas odlikuje 16 let izkušenj več kot tisoče zadovoljnih ter nasmejanih otrok.

V letošnjem letu vam predstavljamo dve NOVOSTI, in sicer: poleg že poznanih tematskih kampov dodajamo nov PLESNI KAMP. Druga novost pa  je nepozabno celodnevno doživetje z NOČITVIJO v Mladinskem hotelu v Pliskovici.

Izbirate lahko med naslednjimi vsebinami:

 • plesni kamp (NOVO)

Na plesnem kampu bo najpomembnejša igra skozi katero bomo raziskovali plesne gibe. Potovali bomo v svet domišljije, kjer se bomo razgibali, naplesali in predvsem zabavali. Preizkusili bomo več načinov, kako lahko sestavimo eno plesno točko s skupnimi močmi.

 • splošni športni kamp,
 • košarkarski športni kamp,
 • rokometni športni kamp,
 • nogometni športni kamp.

Športni kamp je namenjen vsem šolskim otrokom z dolopnjenim 6. letom starosti.

Termini za izvedbo športnih kampov:

 • 27.6. – 1.7.2022 (od ponedeljka do petka)
 •  4.7. – 8.7.2022 (od ponedeljka do petka)

NOVO! V sredo 29.6 in 6.7 se po jutranjem treningu odpravljamo v Pliskovico, kjer nas  čaka nepozaben dan v naravi z orentacjiskim tekom-pohodom, ki ga bomo zaključili z družabnim večerom ob ognju ter skupno nočitvijo v Mladinskem hotelu Pliskovica. Zjutraj pa se bomo odpravili v Sesljan, kjer bomo dan preživeli pod okriljem Jadralnega kluba Čupa, kjer bodo za nas pripravili tečaj jadranja s tremi delavnicami: jadranja z osnovami na suhem, jadranja v mini jadrnicah ter skupinskem jadranju. Za varnost bodo skrbeli učitelji.

PRIJAVNICA: PRIJAVA na Poletni športni kamp

Priloga: PDF POGOJI SODELOVANJA

S prijavo pohitite, saj je število mest omejeno!

Več informacij dobite na elektronskem naslovu info@sport-sezana.com, ali na tel. št. 041 295 393.

Sežana, 1.4.2022

Svet javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (Uradni list RS, št. 124/04, 94/11, 82/2015, 24/2017, 28/2021) in 20. člena statuta Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA (m/ž)

1. Uporaba izrazov:

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Zavod in kraj opravljanja dela:

Javni zavod Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda.

3. Pogoji za opravljanje dela:

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošno delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba oz. najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alineje,
 • strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti
 • predložen program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).

4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:

1. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome.

2. Izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega pa najmanj treh letih delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prve alineje 3. točke tega javnega razpisa, iz katere je razviden datum začetka in konca opravljanja dela pri določenem delodajalcu ter opis dela z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila potrebna za opravljanje dela.

3. Program vodenja, delovanja in razvoja zavoda.

4. Življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Priložen je lahko tudi europass življenjepis. Zaželeno je tudi motivacijsko pismo.

5. Izjavo, da je državljan republike Slovenije.

6. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

7. Izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri:

Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana s pripisom »Javni razpis za direktorja Zavoda ŠTIP«.

Prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@sport-sezana.com, v zadevi »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložena pa morajo biti skenirana dokazila in izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za pravočasno, če jo do izteka roka za prijavo prejme informacijski sistem zavoda.

Nepravočasno prispele vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.

Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, objavljenem na spletni strani Zavoda ŠTIP.

Kandidati bodo pisno obvestilo o odločitvi sveta zavoda in ustanovitelja prejeli najkasneje v roku 15 dni po sprejetju sklepa o imenovanju.

6. Sklenitev delovnega razmerja

Direktorja javnega zavoda imenuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem – Občina Sežana.

Izbrani kandidat bo na podlagi akta o imenovanju sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, to je čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda. Izbrani kandidat nastopi mandat 1.12.2022. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.

7. Dodatne informacije

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega razpisa se lahko kandidati obrnejo na Zavod ŠTIP; Barbara Jerič, tel. 05 730 14 80.

Predsednik sveta zavoda: 

Saša Gulič

PRIREDITEV ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV PREMIERNO V TOREK, 1. 3. 2022, OB 20.00 IZ VAŠEGA NASLONJAČA!

Prireditev Športni Krasa in Brkinov za leto 2021 smo tudi letos priredili v drugačni obliki kot jo poznamo, a povsem primerni glede na dano situacijo.

Zato vse vas vabimo, da si prireditev Športnik Krasa in Brkinov ogledate v torek, 1.3. 2022, ob 20.00 na TV Galeji oziroma na FB profilih Gibam KRASNO.

Športna zveza Občine Sežana, Športna zveza Komen, Športna zveza Občine Hrpelje – Kozina in občina Divača zbiramo in pozivamo vse klube in posameznike k oddaji predlogov za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za dosežke v letu 2021. Rok za oddajo predlogov se izteče sredo, 26.1.2022. Tudi leto 2021 je najbolj zaznamovala epidemija, vendar so se ob upoštevanju ukrepov zvrstila skoraj vsa športna tekmovanja, trenažni proces pa je potekali bolj kot ne nemoteno.

Predloge lahko oddate na spodnji povezavi. Vsi predlogi naj bodo v skladu z Merili Športnik Krasa in Brkinov, kateri je objavljen na spodnji povezavi. Podelitev priznanj bo organizirana na način in pod pogoji, ki bodo veljali glede epidemije COVID-19 v zimskem obdobju. O načinu in času podelitve boste vsi pravočasno obveščeni.

Obrazec za oddajo priznanj: https://cutt.ly/dU6duJ2

Merila: Pravilnik o priznanju »Športnik Krasa in Brkinov«

Dodatne informacije dobite pri Zadnik Niku – 041 295 393 ali niko.zadnik@sport-sezana.com