V času poletnih počitnic vam v Zavodu za šport, turizem in prosti čas Sežana nudimo vključitev otroka  v aktiven program Poletnega športnega kampa s pisano izbiro aktivnosti, pri organizaciji katerih nas odlikuje 16 let izkušenj več kot tisoče zadovoljnih ter nasmejanih otrok.

V letošnjem letu vam predstavljamo dve NOVOSTI, in sicer: poleg že poznanih tematskih kampov dodajamo nov PLESNI KAMP. Druga novost pa  je nepozabno celodnevno doživetje z NOČITVIJO v Mladinskem hotelu v Pliskovici.

Izbirate lahko med naslednjimi vsebinami:

 • plesni kamp (NOVO)

Na plesnem kampu bo najpomembnejša igra skozi katero bomo raziskovali plesne gibe. Potovali bomo v svet domišljije, kjer se bomo razgibali, naplesali in predvsem zabavali. Preizkusili bomo več načinov, kako lahko sestavimo eno plesno točko s skupnimi močmi.

 • splošni športni kamp,
 • košarkarski športni kamp,
 • rokometni športni kamp,
 • nogometni športni kamp.

Športni kamp je namenjen vsem šolskim otrokom z dolopnjenim 6. letom starosti.

Termini za izvedbo športnih kampov:

 • 27.6. – 1.7.2022 (od ponedeljka do petka)
 •  4.7. – 8.7.2022 (od ponedeljka do petka)

NOVO! V sredo 29.6 in 6.7 se po jutranjem treningu odpravljamo v Pliskovico, kjer nas  čaka nepozaben dan v naravi z orentacjiskim tekom-pohodom, ki ga bomo zaključili z družabnim večerom ob ognju ter skupno nočitvijo v Mladinskem hotelu Pliskovica. Zjutraj pa se bomo odpravili v Sesljan, kjer bomo dan preživeli pod okriljem Jadralnega kluba Čupa, kjer bodo za nas pripravili tečaj jadranja s tremi delavnicami: jadranja z osnovami na suhem, jadranja v mini jadrnicah ter skupinskem jadranju. Za varnost bodo skrbeli učitelji.

PRIJAVNICA: PRIJAVA na Poletni športni kamp

Priloga: PDF POGOJI SODELOVANJA

S prijavo pohitite, saj je število mest omejeno!

Več informacij dobite na elektronskem naslovu info@sport-sezana.com, ali na tel. št. 041 295 393.

Sežana, 1.4.2022

Svet javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana (Uradni list RS, št. 124/04, 94/11, 82/2015, 24/2017, 28/2021) in 20. člena statuta Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana objavlja

JAVNI RAZPIS ZA IMENOVANJE DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA ZAVODA ZA ŠPORT, TURIZEM IN PROSTI ČAS SEŽANA (m/ž)

1. Uporaba izrazov:

V javnem razpisu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

2. Zavod in kraj opravljanja dela:

Javni zavod Zavoda za šport, turizem in prosti čas Sežana, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih javnega zavoda.

3. Pogoji za opravljanje dela:

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošno delovno pravni predpisi, mora kandidat, ki se bo prijavil na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:

 • najmanj visoka strokovna izobrazba oz. najmanj izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,
 • najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prejšnje alineje,
 • strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda,
 • organizacijske in vodstvene sposobnosti
 • predložen program dela (razvojne usmeritve zavoda, svojo vizijo vodenja in organiziranja dela javnega zavoda).

4. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:

1. Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome.

2. Izjavo o najmanj petih letih delovnih izkušenj, od tega pa najmanj treh letih delovnih izkušenj na delovnih mestih z zahtevano izobrazbo iz prve alineje 3. točke tega javnega razpisa, iz katere je razviden datum začetka in konca opravljanja dela pri določenem delodajalcu ter opis dela z navedbo stopnje izobrazbe, ki je bila potrebna za opravljanje dela.

3. Program vodenja, delovanja in razvoja zavoda.

4. Življenjepis, v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Razvidno mora biti strokovno poznavanje področja dela javnega zavoda ter organizacijske in vodstvene sposobnosti. Priložen je lahko tudi europass življenjepis. Zaželeno je tudi motivacijsko pismo.

5. Izjavo, da je državljan republike Slovenije.

6. Izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.

7. Izjavo, da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

5. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri:

Rok za prijavo je 15 dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov ZAVOD ŠTIP, Kosovelova ulica 1c, 6210 Sežana s pripisom »Javni razpis za direktorja Zavoda ŠTIP«.

Prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: info@sport-sezana.com, v zadevi »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA RAZPIS ZA DIREKTORJA JAVNEGA ZAVODA«, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom, priložena pa morajo biti skenirana dokazila in izjave, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Vloga, poslana po elektronski pošti, šteje za pravočasno, če jo do izteka roka za prijavo prejme informacijski sistem zavoda.

Nepravočasno prispele vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo razpisne pogoje.

Zaželeno je, da se prijava odda na obrazcu »Obrazec za prijavo«, objavljenem na spletni strani Zavoda ŠTIP.

Kandidati bodo pisno obvestilo o odločitvi sveta zavoda in ustanovitelja prejeli najkasneje v roku 15 dni po sprejetju sklepa o imenovanju.

6. Sklenitev delovnega razmerja

Direktorja javnega zavoda imenuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem – Občina Sežana.

Izbrani kandidat bo na podlagi akta o imenovanju sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, to je čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda. Izbrani kandidat nastopi mandat 1.12.2022. Po preteku mandatne dobe je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.

7. Dodatne informacije

Za morebitne dodatne informacije v zvezi s postopkom javnega razpisa se lahko kandidati obrnejo na Zavod ŠTIP; Barbara Jerič, tel. 05 730 14 80.

Predsednik sveta zavoda: 

Saša Gulič

PRIREDITEV ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV PREMIERNO V TOREK, 1. 3. 2022, OB 20.00 IZ VAŠEGA NASLONJAČA!

Prireditev Športni Krasa in Brkinov za leto 2021 smo tudi letos priredili v drugačni obliki kot jo poznamo, a povsem primerni glede na dano situacijo.

Zato vse vas vabimo, da si prireditev Športnik Krasa in Brkinov ogledate v torek, 1.3. 2022, ob 20.00 na TV Galeji oziroma na FB profilih Gibam KRASNO.

Športna zveza Občine Sežana, Športna zveza Komen, Športna zveza Občine Hrpelje – Kozina in občina Divača zbiramo in pozivamo vse klube in posameznike k oddaji predlogov za podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem za dosežke v letu 2021. Rok za oddajo predlogov se izteče sredo, 26.1.2022. Tudi leto 2021 je najbolj zaznamovala epidemija, vendar so se ob upoštevanju ukrepov zvrstila skoraj vsa športna tekmovanja, trenažni proces pa je potekali bolj kot ne nemoteno.

Predloge lahko oddate na spodnji povezavi. Vsi predlogi naj bodo v skladu z Merili Športnik Krasa in Brkinov, kateri je objavljen na spodnji povezavi. Podelitev priznanj bo organizirana na način in pod pogoji, ki bodo veljali glede epidemije COVID-19 v zimskem obdobju. O načinu in času podelitve boste vsi pravočasno obveščeni.

Obrazec za oddajo priznanj: https://cutt.ly/dU6duJ2

Merila: Pravilnik o priznanju »Športnik Krasa in Brkinov«

Dodatne informacije dobite pri Zadnik Niku – 041 295 393 ali niko.zadnik@sport-sezana.com